column
Analysis of mechanism of the salinization process and the salinity variation in Bosten lake
ZHAO Jing-feng, QIN Da-he, NAGASHIMA Hideki, LEI Jia-qiang, WEI Wen-shou
2007, 18(4): 475-482.
Abstract PDF
Experimental study on hydraulic roughness of revetment with grass cover
ZHANG Wei, ZHONG Chun-xin, YING Han-hai
2007, 18(4): 483-489.
Abstract PDF
Hydraulic characteristics of silt-laden flow on different gradient grassplots and its mechanism of sediment retention
PAN Cheng-zhong, SHANGGUAN Zhou-ping
2007, 18(4): 490-495.
Abstract PDF
Seepage compensation method for measuring evapotranspiration over reed swamp
XU Shi-guo, WANG Hao
2007, 18(4): 496-503.
Abstract PDF
Experimental and theoretical study of skew bridge backwater
JI Ri-chen, HE Wen-she, FANG Zhen-ye
2007, 18(4): 504-508.
Abstract PDF
Analyze of the properties of the submerged triangle wing for adjusting shallow supercritical flow
SUN Dong-po, LUO Qiu-shi, YAN Jun, WANG Er-ping, SONG Yong-jun
2007, 18(4): 509-515.
Abstract PDF
Generic 2-D river network numerical model
WANG Chuan-hai, XIANG Xiao-hua
2007, 18(4): 516-522.
Abstract PDF
Sea ice thermodynamic-dynamic model based on smooth particle hydrodynamics
WANG Gang, LI Hai, JI Shun-ying, YUE Qian-jin, LU He-xiang
2007, 18(4): 523-530.
Abstract PDF
Circulation structure and mixing intensity of stratified shear flows in bends of open channel
HUA Zu-lin, XING Ling-hang, CHU Ke-jian
2007, 18(4): 531-537.
Abstract PDF
Habitat suitability index model for Chinese Sturgeon in the Yangtze River
YI Yu-jun, WANG Zhao-yin, LU Yong-jun
2007, 18(4): 538-543.
Abstract PDF
Multivariate statistical technique for spatial variation in river water quality
ZHOU Feng, GUO Huai-cheng, HUANG Kai, YU Ya-juan, HAO Ze-jia
2007, 18(4): 544-551.
Abstract PDF
Differential equation model for river water with Hydrogen and Oxygen’ s stable isotope composition
TONG Hai-bin, CHEN Jian-sheng, WANG Ji-yang
2007, 18(4): 552-557.
Abstract PDF
Sulfur isotope composition characters of Wujiang river water in Guizhou province
JIANG Ying-kui, LIU Cong-qiang, TAO Fa-xiang
2007, 18(4): 558-565.
Abstract PDF
Calculation method for design tide levels based on numerical simulation of tidal current
WANG Zhen, WEI You-xing, ZHANG Chang-kuan
2007, 18(4): 566-569.
Abstract PDF
Interfacial wave motion in an impermeable rigid channel with stratified density fluid system, 1, Wave evolution related to various energy conditions
CHEN Chen-yuan, HSU John Rong-chung, CHEN Cheng-wu
2007, 18(4): 570-574.
Abstract PDF
Interfacial wave motion in an impermeable rigid channel with stratified density fluid system, 2, Waveform feature against stratification thickness ratio
CHEN Chen-yuan, HSU John Rong-chung, CHEN Cheng-wu
2007, 18(4): 575-579.
Abstract PDF
Effective fuzzy cluster method for dividing reservoir flood season
WANG Zong-zhi, WANG Yin-tang, HU Si-yi
2007, 18(4): 580-585.
Abstract PDF
Optimal operation of feeding reservoir group based on RAGA
WANG De-zhi, DONG Zeng-chuan, TONG Fang
2007, 18(4): 586-590.
Abstract PDF
Application of multi-reservoir flood control systems based on evidence theory
DING Yong, LIANG Chang-yong, FANG Bi-he
2007, 18(4): 591-597.
Abstract PDF
Application of genetic algorithm for self adaptation,symmetry and congruity in reservoir mid-long hydraulic power operation
WAN Xing, ZHOU Jian-zhong
2007, 18(4): 598-603.
Abstract PDF
Integrated risk of construction diversion system based on the Monte-Carlo method
FAN Xi-e, HU Zhi-gen, JIN Peng
2007, 18(4): 604-608.
Abstract PDF
Analysis of variation of algae and organic matter in raw water transformation using 3-D fluorescence spectroscopy
TANG Jin-wei, ZHUANG Mei-qi, XING Xue-lian, ZHANG Xi-hui, GUAN Fang
2007, 18(4): 609-613.
Abstract PDF
Environmental risk management of industrial effluents and municipal sewage
CHEN Jian, HAN Xiao-bo, DING Deng-shan, JIN Hong-jun
2007, 18(4): 614-622.
Abstract PDF
Characteristic and measurement of dissolved organic matter in water
ZHAO Nan-jing, LIU Wen-qing, ZHANG Yu-jun, LI Hong-bin, LIU Cheng, WANG Zhi-gang, LIU Jian-guo, WEI Qing-nong, YANG Li-shu
2007, 18(4): 623-631.
Abstract PDF