column
Derivation and transmission analysis of urban flood disaster chain based on knowledge graph
WANG Hao, DU Wei, LIU Jiahong, WANG Jia, MEI Chao
2024, 35(2): 185-196. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.001
Abstract HTML PDF
Spatio-temporal characteristics of global flood disasters during 1980—2020
FANG Xiuqin, JIANG Xinyuan, LIAO Meiyu, REN Liliang, ZHU Qiuan, JIN Jiaxin, JIANG Shanhu
2024, 35(2): 197-207. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.002
Abstract HTML PDF
Joint optimal allocation of regional water and land resources considering mutual feedback relationship
LU Na, ZHANG Jiaming, SU Chengguo, HU Zhenglei, WU Zening, YAN Denghua
2024, 35(2): 208-219. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.003
Abstract HTML PDF
Impact of demographic characteristics on China′s economic and social water demand, with peak projections
HE Guohua, ZHAO Yong, WANG Hao, HE Fan, LI Haihong, QIN Changhai, ZHU Hanlin
2024, 35(2): 220-231. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.004
Abstract HTML PDF
Field experiment on the influence of vegetation roots on riverbank erosion characteristics in the Tarim River
ZONG Quanli, ZHANG Yuyang, TANG Ruize, TANG Hua, LIU Huali, LI Lin
2024, 35(2): 232-243. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.005
Abstract HTML PDF
Study on the bidirectional coupling 1-D and 2-D model of urban flood based on different flow exchange modes
WANG Xiaojie, XIA Junqiang, LI Qijie, HOU Jingming
2024, 35(2): 244-255. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.006
Abstract HTML PDF
A study on the differences of turbulent flow properties along the open channel with submerged rigid vegetation
CHEN Yuejun, ZHAO Lianjun, WANG Yao, ZHU Zichun, TAN Guangming, WANG Mingyang
2024, 35(2): 256-264. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.007
Abstract HTML PDF
A discriminative method to flow regimes based on the flow resistance law
LIU Junzheng, ZHANG Jinliang, HUANG Zhe, XU Haijue, BAI Yuchuan
2024, 35(2): 265-273. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.008
Abstract HTML PDF
Spatiotemporal variation of diurnal cycle of water level in the grand bend area of the Yarlung Zangbo River
YU Guoan, YUE Pengsheng, HOU Weipeng
2024, 35(2): 274-288. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.009
Abstract HTML PDF
Extraction and classification of endorheic units in the Qiangtang endorheic basin considering hydraulic connectivity
LIU Jintao, NI Feiyu, MA Shungang, KANG You, WU Pengfei, FENG Meiyan
2024, 35(2): 289-297. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.010
Abstract HTML PDF
Streamflow and sediment change of major rivers in the Eastern Tibetan Plateau from 1960 to 2020
ZHANG Mengjiao, NAN Yi, WU Yongxiang, DING Yukai, XU Mengzhen, TIAN Fuqiang
2024, 35(2): 298-312. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.011
Abstract HTML PDF
Impact of environmental changes on variability of outlet hydrological process of the Lancang River basin
WANG Yueyang, ZHANG Jianyun, NING Zhongrui, JIA Yufan, SUN Gaoxia, WANG Guoqing
2024, 35(2): 313-324. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.012
Abstract HTML PDF
Regional differentiation and future patterns of land use changes in the water conservation zone of the Yellow River
LIANG Kang, GONG Li, SONG Xiaoqing, ZHANG Yongyong, LIU Changming
2024, 35(2): 325-337. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.013
Abstract HTML PDF
Spatiotemporal variation characteristics of actual evapotranspiration based on remote sensing and flux observations: case study in the water conservation area of the Yellow River basin
JU Qin, LIU Xiaoni, LIU Di, SHEN Tongqing, GU Huanghe, WANG Guoqing, YU Zhongbo
2024, 35(2): 338-347. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.014
Abstract HTML PDF
Spatiotemporal variation characteristics of snowfall-precipitation ratio on the Tibetan Plateau
SHE Wangkang, YANG Qinli, YANG Kun, JIANG Yaozhi, WANG Guoqing
2024, 35(2): 348-356. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.015
Abstract HTML PDF