Articles latest have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Articles online first have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Category
  Projection of extreme precipitation over the Huai River basin under 1.5 ℃/2.0 ℃ global warming
  BIAN Guodong, ZHANG Jianyun, WANG Guoqing, SONG Mingming
  2023, 34(6): 827-838. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.001
  Abstract HTML PDF
  Catchment runoff simulation by coupling data assimilation and machine learning methods
  DENG Chao, CHEN Chunyu, YIN Xin, WANG Mingming, ZHANG Yuxin
  2023, 34(6): 839-849. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.002
  Abstract HTML PDF
  Asynchrony of flood peaks and sediment peaks in the Three Gorges Reservoir from 1990 to 2021
  ZHANG Wei, ZHU Jingyi, XUE Juli, YUAN Jing, YANG Chenggang
  2023, 34(6): 850-857. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.003
  Abstract HTML PDF
  Impact of Xiaolangdi Reservoir operations on flow resistance in the Lower Yellow River
  ZHANG Yuanfeng, WANG Ping, SHEN Guanqing, WEI Huan, ZHANG Wuxin
  2023, 34(6): 858-866. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.004
  Abstract HTML PDF
  Hydrologic response change and optimization of gully consolidation and highland protection in the Malian River basin based on CMADS and SWAT model
  HUO Aidi, ZHAO Zhixin, WANG Xing, YANG Luying, ZHONG Fangqian, CHEN Jian
  2023, 34(6): 867-876. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.005
  Abstract HTML PDF
  Study on relationship between water system development and connectivity in China based on water resource zoning
  DOU Ming, YU Jiaqi, GUAN Jian, YANG Liujun, WANG Cai, LI Guiqiu
  2023, 34(6): 877-886. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.006
  Abstract HTML PDF
  Annual variation in hydrogen and oxygen isotopes of river water in the Huashan watershed and sampling scheme optimization
  LIAO Aimin, LI Xuegang, LIU Jiufu, ZHANG Jianyun, WANG Yue, WANG Wenzhong, LI Zhiheng
  2023, 34(6): 887-900. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.007
  Abstract HTML PDF
  Roughness estimation methods of hydrodynamic digital twin models for canal systems
  GUAN Guanghua, LIU-WANG jiayi, CHEN Xiaonan, SHI Liangsheng
  2023, 34(6): 901-912. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.008
  Abstract HTML PDF
  Investigation of wake flow on submerged vegetation patches based on spectral proper orthogonal decomposition
  ZHANG Weile, WU Shiqiang, WU Xiufeng, XUE Wanyun, WANG Fangfang, ZHANG Yu, YU Sihan
  2023, 34(6): 913-927. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.009
  Abstract HTML PDF
  Study on formation mechanism of barrier sandbar of tributaries in Xiluodu Reservoir
  ZHANG Bangwen, DENG Anjun, WANG Dangwei, FENG Shenghang, SHI Hongling, LYU Ruiru
  2023, 34(6): 928-937. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.010
  Abstract HTML PDF
  Erosion evolution and prediction of silty clay with finite thickness on reservoir bank
  CHEN Yong, ZHANG Shushi, CHAN Dave
  2023, 34(6): 938-947. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.011
  Abstract HTML PDF
  Study on the transport of land-derived solutes in coastal stratified aquifers
  SHEN Chengji, LI Shichang, BU Jiandong, ZOU Yongqing, LU Chunhui
  2023, 34(6): 948-959. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.012
  Abstract HTML PDF
  Law and mechanism of sediment starting and transportation during jet scouring process
  ZHANG Wenjiao, ZHAO Lianjun, WANG Zhongmei, ZHAO Xing, LYU Mingcong
  2023, 34(6): 960-970. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.013
  Abstract HTML PDF
  Optimized control of seawater intrusion in the Dagu River basin based on the river damming and impounding strategies
  ZHANG Di, WANG Ying, ZHENG Xiaokang, CAO Zhiwei
  2023, 34(6): 971-983. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.014
  Abstract HTML PDF
  Research progress on hydrology-geomorphology-ecology system evolution and multidimensional regulation in Yellow River Delta
  FAN Yaoshen, DOU Shentang, YU Shoubing, WANG Guangzhou, WU Yan, XIE Weiming
  2023, 34(6): 984-998. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.015
  Abstract HTML PDF