Articles latest have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Articles online first have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Category
  Derivation and transmission analysis of urban flood disaster chain based on knowledge graph
  WANG Hao, DU Wei, LIU Jiahong, WANG Jia, MEI Chao
  2024, 35(2): 185-196. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.001
  Abstract HTML PDF
  Spatio-temporal characteristics of global flood disasters during 1980—2020
  FANG Xiuqin, JIANG Xinyuan, LIAO Meiyu, REN Liliang, ZHU Qiuan, JIN Jiaxin, JIANG Shanhu
  2024, 35(2): 197-207. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.002
  Abstract HTML PDF
  Joint optimal allocation of regional water and land resources considering mutual feedback relationship
  LU Na, ZHANG Jiaming, SU Chengguo, HU Zhenglei, WU Zening, YAN Denghua
  2024, 35(2): 208-219. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.003
  Abstract HTML PDF
  Impact of demographic characteristics on China′s economic and social water demand, with peak projections
  HE Guohua, ZHAO Yong, WANG Hao, HE Fan, LI Haihong, QIN Changhai, ZHU Hanlin
  2024, 35(2): 220-231. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.004
  Abstract HTML PDF
  Field experiment on the influence of vegetation roots on riverbank erosion characteristics in the Tarim River
  ZONG Quanli, ZHANG Yuyang, TANG Ruize, TANG Hua, LIU Huali, LI Lin
  2024, 35(2): 232-243. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.005
  Abstract HTML PDF
  Study on the bidirectional coupling 1-D and 2-D model of urban flood based on different flow exchange modes
  WANG Xiaojie, XIA Junqiang, LI Qijie, HOU Jingming
  2024, 35(2): 244-255. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.006
  Abstract HTML PDF
  A study on the differences of turbulent flow properties along the open channel with submerged rigid vegetation
  CHEN Yuejun, ZHAO Lianjun, WANG Yao, ZHU Zichun, TAN Guangming, WANG Mingyang
  2024, 35(2): 256-264. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.007
  Abstract HTML PDF
  A discriminative method to flow regimes based on the flow resistance law
  LIU Junzheng, ZHANG Jinliang, HUANG Zhe, XU Haijue, BAI Yuchuan
  2024, 35(2): 265-273. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.008
  Abstract HTML PDF
  Spatiotemporal variation of diurnal cycle of water level in the grand bend area of the Yarlung Zangbo River
  YU Guoan, YUE Pengsheng, HOU Weipeng
  2024, 35(2): 274-288. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.009
  Abstract HTML PDF
  Extraction and classification of endorheic units in the Qiangtang endorheic basin considering hydraulic connectivity
  LIU Jintao, NI Feiyu, MA Shungang, KANG You, WU Pengfei, FENG Meiyan
  2024, 35(2): 289-297. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.010
  Abstract HTML PDF
  Streamflow and sediment change of major rivers in the Eastern Tibetan Plateau from 1960 to 2020
  ZHANG Mengjiao, NAN Yi, WU Yongxiang, DING Yukai, XU Mengzhen, TIAN Fuqiang
  2024, 35(2): 298-312. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.011
  Abstract HTML PDF
  Impact of environmental changes on variability of outlet hydrological process of the Lancang River basin
  WANG Yueyang, ZHANG Jianyun, NING Zhongrui, JIA Yufan, SUN Gaoxia, WANG Guoqing
  2024, 35(2): 313-324. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.012
  Abstract HTML PDF
  Regional differentiation and future patterns of land use changes in the water conservation zone of the Yellow River
  LIANG Kang, GONG Li, SONG Xiaoqing, ZHANG Yongyong, LIU Changming
  2024, 35(2): 325-337. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.013
  Abstract HTML PDF
  Spatiotemporal variation characteristics of actual evapotranspiration based on remote sensing and flux observations: case study in the water conservation area of the Yellow River basin
  JU Qin, LIU Xiaoni, LIU Di, SHEN Tongqing, GU Huanghe, WANG Guoqing, YU Zhongbo
  2024, 35(2): 338-347. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.014
  Abstract HTML PDF
  Spatiotemporal variation characteristics of snowfall-precipitation ratio on the Tibetan Plateau
  SHE Wangkang, YANG Qinli, YANG Kun, JIANG Yaozhi, WANG Guoqing
  2024, 35(2): 348-356. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2024.02.015
  Abstract HTML PDF