column
Quantifying attribution of runoff change for major rivers in China
WANG Guoqing, ZHANG Jianyun, GUAN Xiaoxiang, BAO Zhenxin, LIU Yanli, HE Ruimin, JIN Junliang, LIU Cuishan, CHEN Xin
2020, 31(3): 313-323. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.03.001
Abstract HTML
Quantification of runoff components in the Yarlung Tsangpo River using a distributed hydrological model
TIAN Fuqaing, XU Ran, NAN Yi, LI Kunbiao, HE Zhihua
2020, 31(3): 324-336. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.03.002
Abstract HTML
Response of flood discharge capacity to the incoming flow and sediment regime and channel geometry in the braided reach of the Lower Yellow River
CHENG Yifei, XIA Junqiang, ZHOU Meirong, DENG Shanshan
2020, 31(3): 337-347. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.03.003
Abstract HTML
Simulation of dominant factors transforming on major-minor branches alternation in anabanched rivers
LIU Ya, ZHENG Li, YAO Shiming, WANG Fei, XIE Siquan
2020, 31(3): 348-355. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.03.004
Abstract HTML
Experimental study on characteristics of bed load transport over low-head, run-of-river dams
YAN Zili, XU Yuan, LI Danxun
2020, 31(3): 356-365. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.03.005
Abstract HTML
Flood control effect of the fluvial process in the middle and lower reaches of the Yangtze River
XU Zhaoming, XU Xingya, LI Anqiang, ZHANG Liming, HU Chunyan
2020, 31(3): 366-376. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.03.006
Abstract HTML
Effects of water level fluctuation on the potential habitat area of Vallisneria natans in Poyang Lake
CHEN Liangang, CHEN Liming, XU Yifang, LUAN Zhenyu, JIN Qiu, SHI Yong, HU Tengfei
2020, 31(3): 377-384. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.03.007
Abstract HTML
3-D numerical simulation of the Ω caving in riverbanks
JIA Dongdong, CHEN Changying, ZHANG Xingnong, YING Qiang
2020, 31(3): 385-393. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.03.008
Abstract HTML
Experiment of turbulent characteristics of flow in wide-and-narrow channels
WANG Wene, LIAO Wei, QI Lijian
2020, 31(3): 394-403. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.03.009
Abstract HTML
Flow resistance evaluation in gravel- and boulder- bed
LUO Ming, HUANG Er, WANG Xiekang, YANG Fengguang
2020, 31(3): 404-412. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.03.010
Abstract HTML
Experiment research on ski-jump energy dissipation of curved flow
LI Yao, YANG Shengfa, FU Xuhui
2020, 31(3): 413-421. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.03.011
Abstract HTML
Pore-scale simulations of fluid flow and solute transport in porous media by high-performance Lattice Boltzmann Method
ZHOU Hongxiang, ZHENG Yanfeng, WU Laosheng, CHEN Cheng, ZENG Lingzao
2020, 31(3): 422-432. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.03.012
Abstract HTML
Compounding effect of meandering degree and vegetation density on hyporheic residence time in riparian zone
XIA Jihong, DOU Chuanbin, CAI Wangwei, ZENG Zhuo, YU Genting
2020, 31(3): 433-440. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.03.013
Abstract HTML
Influence of aquatic vegetation on flow structure under wind-driven waves: a case study in Lake Taihu (China) with two typical submerged vegetations
ZHANG Yinghao, LAI Xijun, ZHANG Lin, YAO Xin, DENG Huanguang
2020, 31(3): 441-449. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.03.014
Abstract HTML
A review on the study of transports of runoff-sediment-pollutant systems on urban surfaces
SHEN Hongbin, XU Zongxue, WU Baosheng
2020, 31(3): 450-462. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.03.015
Abstract HTML
Advances in flood risk identification and dynamic modelling based on remote sensing spatial information
ZENG Ziyue, XU Jijun, WANG Yongqiang
2020, 31(3): 463-472. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.03.016
Abstract HTML