column
Conceptual hydrological model of corrosional hill karst watershed and its application
CHEN Xiaohong, YAN Yihan, LI Cheng, WEI Runchu
2020, 31(1): 1-9. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.01.001
Abstract HTML
Experimental study on discharge capacity of street inlet in urban flooding
CHEN Qian, XIA Junqiang, DONG Boliang
2020, 31(1): 10-17. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.01.002
Abstract HTML
Simulation of response law for control effect of runoff control at grass swale to key design parameters
HOU Jingming, LI Yuxi, TONG Yu, LIU Feifei, MA Liping, LIANG Hanghang
2020, 31(1): 18-28. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.01.003
Abstract HTML
Rapid simulation of urban rainstorm flood based on WCA2D and SWMM model
ZENG Zhaoyang, LAI Chengguang, WANG Zhaoli, WU Xushu, HUANG Guoru, HU Qingfang
2020, 31(1): 29-38. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.01.004
Abstract HTML
Calculation of bend-scale sediment balance in meandering rivers of Yellow River source based on UAV aerial survey
LI Zhiwei, TANG Tao
2020, 31(1): 39-50. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.01.005
Abstract HTML
SWMM-based rainfall-runoff simulations in large-scale urban area with no pipeline-flow observations: Ⅱ: model calibration and analysis of rainfall-runoff simulations
FU Xiaoran, WANG Dong, LUAN Qinghua, LIU Jiahong, WANG Haichao
2020, 31(1): 51-60. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.01.006
Abstract HTML
Numerical simulation of groundwater flow at cross-section scale in the lower reaches of Tarim River under the condition of ecological water conveyance
GULIMIRE Hanati, ZHANG Yin, GUAN Donghai, LIU Qianqian, SU Litan
2020, 31(1): 61-70. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.01.007
Abstract HTML
Experimental study on the hydraulic characteristics of the two-stage energy dissipation in low Froude Number flow
TAN Gaowen, HAN Changhai, HAN Kang, YU Kaiwen
2020, 31(1): 71-80. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.01.008
Abstract HTML
Impact of recent uneven channel evolution on hydrodynamic characteristics during flood season in the Pearl River Delta
CHEN Xiaoqi, YU Minghui, LIU Changjie, TIAN Haoyong, LIU Huamei
2020, 31(1): 81-90. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.01.009
Abstract HTML
Numerical simulation of water-gas two-phase movement mechanism of bubbling phenomenon in front of dam
ZHAO Lanhao, GUAN Ce, ZHANG Hairong, LI Tongchun
2020, 31(1): 91-101. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.01.010
Abstract HTML
Influence factors of hydraulic parameters of roll waves in overland flow
MENG He, ZHANG Kuandi, WANG Jingwen
2020, 31(1): 102-111. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.01.011
Abstract HTML
Flow structure characteristics and changes in a simulated riverbank nest-shaped flow slide
ZHANG Xingnong, NIU Chenxi, JIA Dongdong, YING Qiang
2020, 31(1): 112-119. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.01.012
Abstract HTML
The limit of water temperature influence of cascade reservoir
ZHAO Gaolei, LIN Ling, PU Xunchi, LIANG Ruifeng, LI Kefeng
2020, 31(1): 120-128. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.01.013
Abstract HTML
Advances of precipitation nowcasting and its application in hydrological forecasting
LIU Jia, QIU Qingtai, LI Chuanzhe, JIAO Yufei, WANG Wei, YU Fuliang
2020, 31(1): 129-142. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.01.014
Abstract HTML
Status and development trend of research on risk consequences caused by dam breach
GE Wei, JIAO Yutie, LI Zongkun, ZHANG Zhaosheng, GUO Xinyan
2020, 31(1): 143-151. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.01.015
Abstract HTML