Recommend

1
Evolution and variation characteristics of the recorded runoff for the major rivers in China during 1956—2018
ZHANG Jianyun , WANG Guoqing , JIN Junliang , HE Ruimin , LIU Cuishan
2
Quantifying attribution of runoff change for major rivers in China
WANG Guoqing , ZHANG Jianyun , GUAN Xiaoxiang , BAO Zhenxin , LIU Yanli , HE Ruimin , JIN Junliang , LIU Cuishan , CHEN Xin
3
Progress on disaster mechanism and risk assessment of urban flood/waterlogging disasters in China
XU Zongxue , CHEN Hao , REN Meifang , CHENG Tao
4
Cause analysis of the centennial trend and recent fluctuation of the Yellow River sediment load
HU Chunhong , ZHANG Xiaoming , ZHAO Yang
5
Progress in development and utilization of non-conventional water resources in China
MA Tao , LIU Jiufu , PENG Anbang , ZHENG Jintao , WANG Wenzhong , ZHENG Hao , DENG Xiyuan
6
Application of Copula functions in hydrology and water resources: a state-of-the-art review
LIU Zhangjun , GUO Shenglian , XU Xinfa , XU Shichao , CHENG Jingqing
7
Review on overtopping failure and flood evolution of earth-rock dams
ZHOU Jianyin , YAO Shiming , WANG Min , ZHU Yonghui , CHEN Dong
8
Investigation on the evolution trends and influencing factors of groundwater resources in China
CHEN Fei , XU Xiangyu , YANG Yan , DING Yueyuan , LI Jianqiang , LI Yuanyuan
9
Experimental study on discharge capacity of street inlet in urban flooding
CHEN Qian , XIA Junqiang , DONG Boliang
10
New model for water resources spatial equilibrium evaluation and its application
YANG Yafeng , GONG Shuxin , WANG Hongrui , ZHAO Ziyang , YANG Bo
11
Potential role of coordinated operation of transboundary multi-reservoir system to reduce flood risk in the Lancang-Mekong River basin
HOU Shiyu , TIAN Fuqiang , LU Ying , NI Guangheng , LU Hui , LIU Hui , WEI Jing
12
Happy River evaluation system and its application
ZUO Qiting , HAO Minghui , JIANG Long , ZHANG Zhizhuo
13
Reality and problems of controlling soil water and salt in farmland
WANG Quanjiu , DENG Mingjiang , NING Songrui , SUN Yan
14
Simulating long-term soil water balance in response to land use change in the Northern China's Loess Plateau
BAI Xiao , JIA Xiaoxu , SHAO Ming'an , ZHAO Chunlei
15
Spatial and temporal evolution characteristics of extreme rainfall in the Pearl River Delta under high urbanization
HUANG Guoru , CHEN Yisi , YAO Zhijun
16
Study on the mutual feedback relation among water supply-power generation- environment of reservoir group in the upper reaches of the Yangtze River based on gradient analysis method
HE Zhongzheng , ZHOU Jianzhong , JIA Benjun , ZHANG Yongchuan
17
Effectiveness of urban inundation control system in sponge city construction
LIU Jiahong , WANG Jia , WANG Hao , MEI Chao
18
Thinking and preliminary practice of comprehensive treatment of the Middle and Lower Reaches of the Huaihe River basin
ZHONG Ping'an , TANG Hongwu
19
East Asian summer monsoon moisture transport belt and its impact on heavy rainfalls and floods in China
DING Yihui , LIU Yanju , SONG Yafang
20
Recent progress on studies on cryospheric hydrological processes changes in China
DING Yongjian , ZHANG Shiqiang , WU Jinkui , ZHAO Qiudong , LI Xiangying , QIN Jia