Recommend

1
2
3
4
East Asian summer monsoon moisture transport belt and its impact on heavy rainfalls and floods in China
DING Yihui , LIU Yanju , SONG Yafang
5
A review on the interannual and interdecadal variations of water vapor transport over China during past decades
SUN Bo , WANG Huijun , ZHOU Botao , LI Huixin , ZHU Baoyan
6
Watershed remote sensing: definition and prospective
WU Bingfang , ZHU Weiwei , ZENG Hongwei , YAN Nana , CHANG Sheng , ZHAO Xinfeng
7
Long-term trend of air humidity over China in the context of global warming during 1961—2010
XIE Yun , ZHANG Ruzheng , YIN Shuiqing , TIAN Dandan , GAO Ge
8
Basic problems and frontier of hydrology
LIU Guowei
9
Evolution characteristics of global land surface water resources
YAN Denghua , WANG Kun , LI Xiangnan , QIN Tianling , WENG Baisha , LIU Siyu
10
Cause analysis of the centennial trend and recent fluctuation of the Yellow River sediment load
HU Chunhong , ZHANG Xiaoming , ZHAO Yang
11
Theory and method of design flood in cascade reservoir operation period
GUO Shenglian , XIONG Lihua , XIONG Feng , YIN Jiabo
12
Thinking and preliminary practice of comprehensive treatment of the Middle and Lower Reaches of the Huaihe River basin
ZHONG Ping'an , TANG Hongwu
13
Hydropower generation and ecological operation under climate change: a case study of the downstream cascade of Lancang River hydropower plants
CHEN Xiaohong , ZHONG Ruida
14
Ecohydrology: environmental flow and its driving factors
LIU Changming , MEN Baohui , ZHAO Changsen
15
Connotation, process and dimensionality of generalized ecological water conservancy
DENG Mingjiang , HUANG Qiang , CHANG Jianxia , HUANG Shengzhi , GUO Aijun
16
Effects of hydropower development on aquatic eco-environment and adaptive managements
CHEN Qiuwen , ZHANG Jianyun , MO Kangle , CHEN Yuchen , GUAN Tiesheng , WANG Guoqing , LIN Yuqing