Highlight

1
Study on the spatial-temporal distribution pattern of precipitation in the Taihang Mountain region using TRMM data
DU Junkai , JIA Yangwen , LI Xiaoxing , NIU Cunwen , LIU Huan , QIU Yaqin
2
Effects of initial conditions of LID measures on runoff control at residential community scale
HOU Jingming , LI Donglai , WANG Xiaojun , GUO Kaihua , TONG Yu , MA Yue
3
Understanding of critical zone structures and hydrological connectivity: a review
LIU Jintao , HAN Xiaole , LIU Jianli , LIANG Zhongmin , HE Ruimin
4
Research progress of hydrological cycle in karst critical zone
LYU Yuxiang , HU Wei , YANG Yan
5
Urban flood and waterlogging and causes analysis in Beijing
SONG Xiaomeng , ZHANG Jianyun , HE Ruimin , ZOU Xianju , ZHANG Chunhua
6
Changes of river system and its response to highly urbanization, China
YANG Liu , XU Youpeng , TIAN Yaping , LU Jianwei , LEI Chaogui , XU Yu
7
Effects of rock fragment content on erosion characteristics of spoil heaps under multiple rainfall events
LYU Jiaorong , ZHANG Wenbo , HU Jinsheng , LUO Han , XIE Yongsheng
8
Design flood and control water levels for cascade reservoirs during operation periodin the downstream Jinsha River
XIONG Feng , GUO Shenglian , CHEN Kebing , YIN Jiabo , LIU Zhangjun , ZHONG Yixuan , HONG Xingjun
9
Simulation of extreme compound coastal flooding in Shanghai
WANG Luyang , ZHANG Min , WEN Jiahong , CHONG Zhentao , YE Qinghua , KE Qian
10
Research progress on the effect of concentrated runoff infiltration on soil and groundwater in sponge city
LI Huaien , JIA Binkai , CHENG Bo , GUO Chao , LI Jiake
11
Scenario simulation and risk assessment of urban flood in Donghaochong basin Guangzhou
HUANG Guoru , LUO Haiwan , CHEN Wenjie , PAN Jian
12
Optimization of water system pattern and connectivity in the Dongting Lake area
HUANG Cao , CHEN Yehua , LI Zhiwei , SHEN Xiaoxiong , TAN Lan
13
Experimental study on discharge capacity of street inlet in urban flooding
CHEN Qian , XIA Junqiang , DONG Boliang
14
Status and development trend of research on risk consequences caused by dam breach
GE Wei , JIAO Yutie , LI Zongkun , ZHANG Zhaosheng , GUO Xinyan
15
Evolution and variation characteristics of the recorded runoff for the major rivers in China during 1956—2018
ZHANG Jianyun , WANG Guoqing , JIN Junliang , HE Ruimin , LIU Cuishan
16
Quantifying attribution of runoff change for major rivers in China
WANG Guoqing , ZHANG Jianyun , GUAN Xiaoxiang , BAO Zhenxin , LIU Yanli , HE Ruimin , JIN Junliang , LIU Cuishan , CHEN Xin
17
Advances in flood risk identification and dynamic modelling based on remote sensing spatial information
ZENG Ziyue , XU Jijun , WANG Yongqiang
18
Effectiveness of urban inundation control system in sponge city construction
LIU Jiahong , WANG Jia , WANG Hao , MEI Chao
19
Recent progress on studies on cryospheric hydrological processes changes in China
DING Yongjian , ZHANG Shiqiang , WU Jinkui , ZHAO Qiudong , LI Xiangying , QIN Jia
20
Progress on disaster mechanism and risk assessment of urban flood/waterlogging disasters in China
XU Zongxue , CHEN Hao , REN Meifang , CHENG Tao
21
Water resources carrying capacity evaluation method under different carrying standards
JIN Juliang , DONG Tao , LI Jianqiang , ZHANG Libing , LI Hui
22
Mechanisms underlying the dynamic evolution of an open-coast tidal flat-creek system: Ⅲ: impact of sea level rise
GONG Zheng , YAN Jiawei , GENG Liang , ZHU Siyu , LI Huan , ZHANG Changkuan
23
International progresses in integrated water resources management
LI Yuanyuan , CAO Jianting , HUANG Huojian , XING Ziqiang
24
A review of urbanization impact on precipitation
HU Qingfang , ZHANG Jianyun , WANG Yintang , HUANG Yong , LIU Yong , LI Lingjie
25
Several understandings for sediment transport capacity by overland flow
ZHANG Guanghui
26
Runoff simulation by hydrological model based on the assimilated evapotranspiration
WANG Weiguang , LI Jinxing , WEI Jiande , SHAO Quanxi , DENG Chao , YU Zhongbo
27
Influences of focused recharge from rain gardens on groundwater level and water quality
JIA Zhonghua , WU Shuran , TANG Shuangcheng , LUO Wan , XU Qing , SHAO Zhengxiao
28
Analyzing hydraulic performance of trapezoidal cutthroat flumes
RAN Danjie , WANG Wene , HU Xiaotao , SHI Lijie
29
Accuracy evaluation and comparison of GPM and TRMM precipitation product over Mainland China
LI Qilun , ZHANG Wanchang , YI Lu , LIU Jinping , CHEN Hao
30
Linear quadratic optimal control of multi-cascaded canals
WANG Zhongjing , ZHENG Zhilei , XU Guoyin , JIANG Guangyu
31
Relationship between urbanization and river network change in Taihu Lake basin, China
XU Yu , XU Youpeng , WANG Qiang , WU Lei , YANG Jinyan , SHI Hongyi
32
Analytical analysis for optimal operation of the recipient reservoir in inter-basin water transfer projects
ZHANG Chi , CHEN Xiaoxian , LI Yu , DING Wei
33
Key scientific issues of water allocation plan optimization and comprehensive operation for Yellow River basin
WANG Yu , PENG Shaoming , ZHENG Xiaokang
34
A review of research on wetland ecohydrology
ZHANG Guangxin , WU Yao , WU Yanfeng , LIU Xuemei
35
A new method of calculating riverbed structure in mountain streams
LI Zhiwei , YAN Xu , PAN Baozhu , YU Guoan , WANG Zhaoyin
36
Adjustments in reach-scale bankfull channel geometry and bankfull discharge in the Yellow River Estuary
YANG Zhuoyuan , XIA Junqiang , ZHOU Meirong , WAN Zhanwei