column
Projection of extreme precipitation over the Huai River basin under 1.5 ℃/2.0 ℃ global warming
BIAN Guodong, ZHANG Jianyun, WANG Guoqing, SONG Mingming
2023, 34(6): 827-838. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.001
Abstract HTML PDF
Catchment runoff simulation by coupling data assimilation and machine learning methods
DENG Chao, CHEN Chunyu, YIN Xin, WANG Mingming, ZHANG Yuxin
2023, 34(6): 839-849. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.002
Abstract HTML PDF
Asynchrony of flood peaks and sediment peaks in the Three Gorges Reservoir from 1990 to 2021
ZHANG Wei, ZHU Jingyi, XUE Juli, YUAN Jing, YANG Chenggang
2023, 34(6): 850-857. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.003
Abstract HTML PDF
Impact of Xiaolangdi Reservoir operations on flow resistance in the Lower Yellow River
ZHANG Yuanfeng, WANG Ping, SHEN Guanqing, WEI Huan, ZHANG Wuxin
2023, 34(6): 858-866. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.004
Abstract HTML PDF
Hydrologic response change and optimization of gully consolidation and highland protection in the Malian River basin based on CMADS and SWAT model
HUO Aidi, ZHAO Zhixin, WANG Xing, YANG Luying, ZHONG Fangqian, CHEN Jian
2023, 34(6): 867-876. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.005
Abstract HTML PDF
Study on relationship between water system development and connectivity in China based on water resource zoning
DOU Ming, YU Jiaqi, GUAN Jian, YANG Liujun, WANG Cai, LI Guiqiu
2023, 34(6): 877-886. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.006
Abstract HTML PDF
Annual variation in hydrogen and oxygen isotopes of river water in the Huashan watershed and sampling scheme optimization
LIAO Aimin, LI Xuegang, LIU Jiufu, ZHANG Jianyun, WANG Yue, WANG Wenzhong, LI Zhiheng
2023, 34(6): 887-900. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.007
Abstract HTML PDF
Roughness estimation methods of hydrodynamic digital twin models for canal systems
GUAN Guanghua, LIU-WANG jiayi, CHEN Xiaonan, SHI Liangsheng
2023, 34(6): 901-912. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.008
Abstract HTML PDF
Investigation of wake flow on submerged vegetation patches based on spectral proper orthogonal decomposition
ZHANG Weile, WU Shiqiang, WU Xiufeng, XUE Wanyun, WANG Fangfang, ZHANG Yu, YU Sihan
2023, 34(6): 913-927. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.009
Abstract HTML PDF
Study on formation mechanism of barrier sandbar of tributaries in Xiluodu Reservoir
ZHANG Bangwen, DENG Anjun, WANG Dangwei, FENG Shenghang, SHI Hongling, LYU Ruiru
2023, 34(6): 928-937. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.010
Abstract HTML PDF
Erosion evolution and prediction of silty clay with finite thickness on reservoir bank
CHEN Yong, ZHANG Shushi, CHAN Dave
2023, 34(6): 938-947. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.011
Abstract HTML PDF
Study on the transport of land-derived solutes in coastal stratified aquifers
SHEN Chengji, LI Shichang, BU Jiandong, ZOU Yongqing, LU Chunhui
2023, 34(6): 948-959. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.012
Abstract HTML PDF
Law and mechanism of sediment starting and transportation during jet scouring process
ZHANG Wenjiao, ZHAO Lianjun, WANG Zhongmei, ZHAO Xing, LYU Mingcong
2023, 34(6): 960-970. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.013
Abstract HTML PDF
Optimized control of seawater intrusion in the Dagu River basin based on the river damming and impounding strategies
ZHANG Di, WANG Ying, ZHENG Xiaokang, CAO Zhiwei
2023, 34(6): 971-983. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.014
Abstract HTML PDF
Research progress on hydrology-geomorphology-ecology system evolution and multidimensional regulation in Yellow River Delta
FAN Yaoshen, DOU Shentang, YU Shoubing, WANG Guangzhou, WU Yan, XIE Weiming
2023, 34(6): 984-998. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.06.015
Abstract HTML PDF