column
Evolution laws and attribution analysis in the Yarlung Zangbo River basin
XU Zongxue, BAN Chunguang, ZHANG Rui
2022, 33(4): 519-530. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.04.001
Abstract HTML PDF
Characteristics and associated mechanisms of substance transport and transform in large reservoirs along the Lancang River
CHEN Yuchen, LIN Yuqing, CHEN Qiuwen, ZHANG Jianyun
2022, 33(4): 531-541. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.04.002
Abstract HTML PDF
Interaction of thermokarst lake and permafrost in Qinghai-Tibet Plateau
KE Xianmin, OU Anfeng, WANG Wei, NIU Fujun, GAO Zeyong
2022, 33(4): 542-552. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.04.003
Abstract HTML PDF
Methods to improve management indicators to ensure the implementation of new water governance in China
WU Bingfang, ZENG Hongwei, MA Zonghan, GOU Si, LIU Junguo, WANG Jinxia, JIANG Liping
2022, 33(4): 553-566. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.04.004
Abstract HTML PDF
Comparative evaluation of GPM near-real-time precipitation products during the 20 July 2021 extreme rainfall event in Henan Province
HU Qingfang, ZHANG Ye, LI Lingjie, WANG Yintang, YANG Hanbo, NIU Kaijie, LI Zhe
2022, 33(4): 567-580. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.04.005
Abstract HTML PDF
Spatial and temporal distributions of precipitation isotope information entropy to trace water vapor transport in China
WANG Tao, CHEN Jiansheng, YAN Jiaheng, MA Fenyan, ZHANG Xi
2022, 33(4): 581-591. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.04.006
Abstract HTML PDF
Limitations and improvement of the traditional assessment index for drought-wetness abrupt alternation
TU Xinjun, PANG Wanning, CHEN Xiaohong, LIN Kairong, LIU Zhiyong
2022, 33(4): 592-601. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.04.007
Abstract HTML PDF
Evaluation of Haihe River basin precipitation resources based on multisource data fusion
SHI Yujia, WANG Zhongjing, SUO Ying
2022, 33(4): 602-613. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.04.008
Abstract HTML PDF
Study on water-saving potential of Tarim River basin based on water saving priority and project layout adjustment
BAI Tao, LIU Dong, LI Jiang, HUANG Qiang, JU Chi, HONG Liangpeng
2022, 33(4): 614-626. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.04.009
Abstract HTML PDF
Asymmetric warming of grassland and its effect on evapotranspiration in cold and arid region
WANG Guoqiang, WANG Libo, LIU Tingxi, XUE Baolin, DUAN Limin
2022, 33(4): 627-637. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.04.010
Abstract HTML PDF
Experimental study on turbulent characteristics of open channel flow at 30° diversion angle
CHENG Yong, WANG Wene, HU Mingyu, LING Gang, HU Xiaotao
2022, 33(4): 638-647. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.04.011
Abstract HTML PDF
Temporal clear-water scour evolution at rock weirs
ZHANG Wen, WANG Lu, YANG Kejun, LIU Xingnian, NIE Ruihua
2022, 33(4): 648-658. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.04.012
Abstract HTML PDF
A state of the art review on the failure risk and process of the landslide-induced dammed lake
ZHONG Qiming, CHEN Xiaokang, MEI Shengyao, SHAN Yibo, DU Zhenhan
2022, 33(4): 659-670. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.04.013
Abstract HTML PDF
Review of sediment-laden jet discharged from submarine outfall
CHEN Yongping, CHEN Yuhang, XU Zhenshan, Ebenezer Otoo, ZHOU Anqi
2022, 33(4): 671-682. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.04.014
Abstract HTML PDF