column
Reviews of the major research plan "runoff change and its adaptive management in the source region of major rivers in Southwestern China"
HU Chunhong, ZHENG Chunmiao, WANG Guangqian, ZHANG Jianyun, WANG Chao, YAO Tandong, WANG Yanxin, LAI Mingyong, NI Guangheng, WANG Yuchun, ZHANG Chi, TIAN Fuqiang
2022, 33(3): 337-359. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.03.001
Abstract HTML PDF
Variation laws and future evolution trends of runoff in the headwaters region of Southwestern rivers
XU Zongxue, ZHOU Zuhao, JIANG Yao, SANG Yanfang, JI Peng, HOU Juzhi, CHEN Feng
2022, 33(3): 360-374. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.03.002
Abstract HTML PDF
Remote sensing retrieval of water storage changes and underlying climatic mechanisms over the Tibetan Plateau during 2000—2020
LONG Di, LI Xueying, LI Xingdong, HAN Pengfei, ZHAO Fanyu, HONG Zhongkun, WANG Yiming, TIAN Fuqiang
2022, 33(3): 375-389. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.03.003
Abstract HTML PDF
Role of permafrost degradation on evapotranspiration on the Qinghai-Tibet Plateau
JI Fang, FAN Linfeng, KUANG Xingxing, ZOU Yiguang, ZHENG Chunmiao
2022, 33(3): 390-400. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.03.004
Abstract HTML PDF
Analysis on the influence of underlying surface conditions in permafrost regions on the key water cycle processes at slope scale
GUO Linmao, WANG Genxu, SONG Chunlin, LI Yang, LI Jinlong
2022, 33(3): 401-415. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.03.005
Abstract HTML PDF
Gene map of water resources evolution of Southwest rivers in China
XIE Ping, WU Linqian, WU Ziyi, SANG Yanfang, HUO Jingqun, NIU Jingyi, CHEN Fei, YUAN Su
2022, 33(3): 416-428. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.03.006
Abstract HTML PDF
Variable runoff generation layer distributed hydrological model for hilly regions
ZHAO Jianfei, LIANG Zhongmin, LIU Jintao, LI Binquan, DUAN Ya'nan
2022, 33(3): 429-441. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.03.007
Abstract HTML PDF
Study on streamflow similarity regionalization based on nonlinear correlation and complex network
LIU Lei, GAO Chao, WANG Zhigang, WANG Xiaoyan, ZHANG Silong, CHEN Na
2022, 33(3): 442-451. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.03.008
Abstract HTML PDF
Application scenarios and corresponding technical strategies of urban flood modeling
ZHANG Hongping, LI Min, HE Ruimin, ZANG Wenbin, LIU Shu, HU Chunhong
2022, 33(3): 452-461. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.03.009
Abstract HTML PDF
Efficient simulation of urban flood inundation based on Taihu Lake basin model
WANG Chuanhai, ZHENG Shiwei, LI Xiaoning, CHEN Kai, ZHAI Yue, HUA Chen, WANG Shan, CHEN Gang
2022, 33(3): 462-473. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.03.010
Abstract HTML PDF
Development of an urban stormwater model considering effective impervious surface: Ⅰ: theory and development of model
ZHOU Hong, LIU Jun, GAO Cheng, ZHOU Yi, HU Zunle, XU Xiangyang, FAN Jinlu
2022, 33(3): 474-484. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.03.011
Abstract HTML PDF
Development of an urban stormwater model considering effective impervious surface: Ⅱ: urban stormwater simulation and anaysis of hydrological response
ZHOU Hong, LIU Jun, GAO Cheng, ZHOU Yi, HU Zunle, XU Xiangyang, SONG Kaixuan
2022, 33(3): 485-494. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.03.012
Abstract HTML PDF
Variation of grouped suspended sediment deposition and erosion in Shashi—Hankou reach after the construction of the Three Gorges Dam
CHEN Dong, ZHU Yonghui, LI Lingyun
2022, 33(3): 495-505. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.03.013
Abstract HTML PDF
Effects of grouped suspended sediment transport on channel evolution in the Lower Yellow River
CHENG Yifei, XIA Junqiang, ZHOU Meirong, DENG Shanshan
2022, 33(3): 506-517. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.03.014
Abstract HTML PDF
2022, 33(3): 518-518.
Abstract PDF