column
The basic principle and theoretical system of regional water balance
ZUO Qiting, WU Qingsong, JIN Junliang, MA Junxia, TAO Jie
2022, 33(2): 165-173. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.02.001
Abstract HTML PDF
Hydrological characteristics of thermokarst lake and its environmental effects on Qinghai-Tibet Plateau
GAO Zeyong, NIU Fujun, WANG Yibo, WANG Wei, LIN Zhanju, LUO Jing, LYU Mingxia
2022, 33(2): 174-184. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.02.002
Abstract HTML PDF
Agricultural drought of the Poyang Lake basin based on large-scale ground monitoring of soil water content
YU Meixiu, DONG Wuxin, ZHANG Jianyun, WEI Li, WU Zhi, WANG Guoqing
2022, 33(2): 185-195. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.02.003
Abstract HTML PDF
Simulation of urban flood using the SWMM with the hierarchical catchment partition method
WANG Xiaojie, XIA Junqiang, DONG Boliang, HOU Jingming, LI Qijie
2022, 33(2): 196-207. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.02.004
Abstract HTML PDF
A runoff generation and concentration model based on the variable saturation zone concept and its parameter determination
LI Binquan, LIANG Zhongmin, FU Yupeng, WANG Jun, HU Yiming
2022, 33(2): 208-218. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.02.005
Abstract HTML PDF
Estimation of distributed Grid-Xin′anjiang Model parameters based on SoilGrids
TONG Bingxing, LI Zhijia, YAO Cheng
2022, 33(2): 219-226. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.02.006
Abstract HTML PDF
Vapor transfer mechanism and its influence factors during the freeze-thaw periods in Mu Us Sandy Land
ZHENG Ce, GAO Wande, CHEN Yunfei, LU Yudong, LIU Xiuhua
2022, 33(2): 227-239. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.02.007
Abstract HTML PDF
Study on the relationship between beach trough evolution and navigation obstruction characteristics in Jingjiang reach of the Yangtze River
YANG Yunping, LI Ming, LIU Wanli, ZHU Yude, YANG Lijie, YU Wenjun
2022, 33(2): 240-252. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.02.008
Abstract HTML PDF
Primary study on circulation structures and vortex-scale characteristics of Huanghuacheng reach in the Three Gorges Reservoir area
WANG Yongqiang, HU Chunhong, ZHANG Peng, YANG Shengfa, HU Jiang, LI Wenjie
2022, 33(2): 253-263. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.02.009
Abstract HTML PDF
Study on characteristic of the flow oscillation in release and filling periods in the Xiangxi tributary of Three Gorges Reservoir
XU Hui, LONG Lianghong, JI Daobin, YANG Zhongyong, YANG Zhengjian, LIU Defu, TANG Zhengyang
2022, 33(2): 264-273. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.02.010
Abstract HTML PDF
Study on the evolution mechanism of bifurcated branches in the macro-tidal estuary with a mountain stream: case study of the Jiangxinyu reach in the Oujiang River
LIU Jing, ZUO Liqin, XU Qun, LU Yongjun, HOU Qingzhi
2022, 33(2): 274-285. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.02.011
Abstract HTML PDF
Three-dimensional flow structure of a meandering channel after neck cutoff occurred in the Lower Black River
LI Zhiwei, WEN Jie, CHEN Bang, LU Hanyou, HU Xuyue
2022, 33(2): 286-297. DOI: 10.14042/j.cnki.33.1309.2022.02.012
Abstract HTML PDF
Research on the synergistic effect of multi-reservoir flood control capacity by considering the conditional value-at-risk
ZHANG Xiaoqi, LIU Pan, CHEN Jin, XU Jijun, WANG Yongqiang, YAO Liqiang, HONG Xiaofeng
2022, 33(2): 298-305. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.02.013
Abstract HTML PDF
Experimental study on local scour characteristics around an upstream inclined pile under combined wave and current action
CHENG Yongzhou, CHENG Haiyang, WANG Xiaoguang, HUANG Xiaoyun, LYU Xing
2022, 33(2): 306-315. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.02.014
Abstract HTML PDF
A review of studies on the impact of climate change on cyanobacteria blooms in lakes
LIU Xuemei, ZHANG Guangxin
2022, 33(2): 316-326. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.02.015
Abstract HTML PDF
Parameter uncertainty analysis for large-scale hydrological model: challenges and comprehensive study framework
GOU Jiaojiao, MIAO Chiyuan, XU Zongxue, DUAN Qingyun
2022, 33(2): 327-335. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.02.016
Abstract HTML PDF
2022, 33(2): 336-336.
Abstract PDF