column
Precipitation variation and trend projection in the eastern monsoon region of China since 1470
LIU Yanli, HUA Yue, ZHOU Huicheng, YE Lei, WANG Guoqing, JIN Junliang, BAO Zhenxin
2022, 33(1): 1-14. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.01.001
Abstract HTML PDF
Effect of fractional vegetation cover on the evolution of tidal creeks of the Jiuduansha shoal in Yangtze River Estuary (China) during 1996-2020
LAO Congcong, XIN Pei, ZUO Yin, CHENG Haifeng
2022, 33(1): 15-26. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.01.002
Abstract HTML PDF
Attribution analysis of the natural runoff evolution in the Yellow River basin
ZHOU Zuhao, LIU Jiajia, YAN Ziqi, WANG Hao, JIA Yangwen
2022, 33(1): 27-37. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.01.003
Abstract HTML PDF
Study on sediment transport law of flood event in different areas of the Jialingjiang River basin
LIU Shangwu, ZHANG Peng, MIAO Wei, WANG Zhili, LI Danxun
2022, 33(1): 38-47. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.01.004
Abstract HTML PDF
Indicators system construction and application of regional water security
DENG Jieming, JIA Shaofeng
2022, 33(1): 48-56. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.01.005
Abstract HTML PDF
A integrated method to quantify flow exchanges between surface water and groundwater: take Suzhou section of the Xinbian River as an example
SHU Longcang, GONG Rong, LUAN Jiawen, GONG Jianshi, TAO Xiaohu, ZHAO Guizhang, TAO Yuezan
2022, 33(1): 57-67. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.01.006
Abstract HTML PDF
A comprehensive discrimination method for the genetic type of groundwater regime of phreatic water: a case study in the Songhua River basin of the Sanjiang Plain
YE Xueyan, WU Yamin, DU Xinqiang, LI Wanlu
2022, 33(1): 68-78. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.01.007
Abstract HTML PDF
Two-stage optimization of urban water system connectivity scheme under structure-function coupling
DOU Ming, SONG Sunjuan, SHI Yaxin, JIN Meng
2022, 33(1): 79-90. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.01.008
Abstract HTML PDF
Study on hydrodynamic improvement of urban tidal river for a typical plain cities in the lower reaches of Yangtze River
WANG Siru, GU Yicheng, YANG Dawen, SUN Jinhua, HU Qingfang, ZHANG Xi
2022, 33(1): 91-101. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.01.009
Abstract HTML PDF
Hydrodynamic of flood in bedrock bend reach: laboratory experiment
BAI Yuchuan, LI Bin, XU Haijue, JI Ziqing
2022, 33(1): 102-110. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.01.010
Abstract HTML PDF
Water and sediment evolution characteristics of pool-riffle sequences in gravel-bed rivers of the East River
GU Jiyi, LU Yongjun, LIU Huaixiang, TAN Yuning, HUANG Tingjie, , DUAN Guanglei
2022, 33(1): 111-122. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.01.011
Abstract HTML PDF
Hydrothermal coupling model of a riparian zone considering heterogeneous heat transfer of soil
ZHANG Wenbing, SHEN Zhenzhong, REN Jie, XU Liqun, ZHOU Congcong, YANG Jinmeng
2022, 33(1): 123-134. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.01.012
Abstract HTML PDF
Evolutional characteristics of the hydraulic connectivity in a stream-groundwater system with stratified sediments
CHENG Dawei, ZHAN Hongbing, LI Jie, DENG Jingyuan
2022, 33(1): 135-144. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.01.013
Abstract HTML PDF
Mechanism of solute transient storage between karst conduit and fissures
LUO Mingming, JI Huaisong
2022, 33(1): 145-152. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.01.014
Abstract HTML PDF
State Key Laboratory of Water Resources and Hydropower Engineering Science, Wuhan University, Wuhan 430072, China
XIA Junqiang, DONG Boliang, ZHOU Meirong, WANG Xiaojie, XIA Jun
2022, 33(1): 153-163. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2022.01.015
Abstract HTML PDF