column
Analysis of the effects of vegetation changes on runoff in the Huang-Huai-Hai River basin under global change
ZHANG Jianyun, ZHANG Chengfeng, BAO Zhenxin, LI Miao, WANG Guoqing, GUAN Xiaoxiang, LIU Cuishan
2021, 32(6): 813-823. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.06.001
Abstract HTML PDF
Projection of climate change impacts on ecological flow in the Yellow River basin
LIU Lyuliu, WEI Linxiao, XU Ying, XIN Xiaoge, XIAO Chan
2021, 32(6): 824-833. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.06.002
Abstract HTML PDF
Construction and application of a flood-waterlogging index in the middle and lower reaches of the Yangtze River
CHEN Xianyan, LI Wei, ZHANG Qiang, ZOU Xukai, WU Qiujie
2021, 32(6): 834-842. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.06.003
Abstract HTML PDF
Role of horizontal resolution in regional climate simulations over the Huang-Huai-Hai River basin
SHI Ying, WU Jie, XU Ying
2021, 32(6): 843-854. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.06.004
Abstract HTML PDF
Response of grain yield to climate change driving water resources change
WANG Jie, ZHANG Jianyun, BAO Zhenxin, WANG Guoqing, WU Houfa, YANG Yanqing
2021, 32(6): 855-866. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.06.005
Abstract HTML PDF
Spatial-temporal variabilities of the contrasting hydrometeorological extremes and the impacts on vegetation growth over the Yangtze River basin
JIN Jiaxin, XIAO Yuanyuan, JIN Junliang, ZHU Qiuan, YONG Bin, JI Yingying
2021, 32(6): 867-876. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.06.006
Abstract HTML PDF
River runoff simulation and analysis for typical basins based on high-resolution brightness temperature observations
XU Jijun, QU Xing, ZENG Ziyue, YUAN Zhe, HUO Junjun, WANG Yongqiang
2021, 32(6): 877-889. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.06.007
Abstract HTML PDF
Research on the definition and classification of interconnected water systems based on logic norms
CHEN Senlin, MAO Yuxin, LI Dan, LIANG Bin, SUN Yating, TAN Anqi
2021, 32(6): 890-902. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.06.008
Abstract HTML PDF
Fluid deformation and solute transport in macroscopic anisotropic porous media
YE Yu, ZHANG Yu, CAI Fangmin, XIE Yifan, LU Chunhui
2021, 32(6): 903-910. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.06.009
Abstract HTML PDF
Numerical simulation of drainage network flows based on Godunov scheme
ZHANG Dawei, XIANG Liyun, JIANG Xiaoming, QUAN Jin
2021, 32(6): 911-921. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.06.010
Abstract HTML PDF
Experimental study on the flow measurement mechanism of a weir-flume combination facility
WANG Wene, LIAO Wei, CHEN Tucheng, WANG Hui, HU Mingyu, HU Xiaotao
2021, 32(6): 922-932. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.06.011
Abstract HTML PDF
Experimental study on regular wave propagation characteristics over coral reef topography with composite slopes
ZHU Yuliang, DING Chengyu, ZONG Liujun, ZHAO Hongjun, GUAN Dawei, TAN Wenqian
2021, 32(6): 933-943. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.06.012
Abstract HTML PDF
Advance in bed shear stress under waves
XIA Yunfeng, CHENG Zelin, XU Fumin, XU Hua, ZHANG Fanyi
2021, 32(6): 944-956. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.06.013
Abstract HTML PDF
A review on morphodynamic processes and mechanism of braided rivers
LI Zhiwei, LU Hanyou, CHEN Bang, YOU Yuchi, HU Xuyue
2021, 32(6): 957-968. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.06.014
Abstract HTML PDF