column
Dynamic changes of typical glacier-fed lakes in different climatic zones around the world from 1995 to 2015
LIU Jiping, JIN Jing, LI Shengming, SONG Kaishan
2021, 32(1): 1-9. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.01.001
Abstract HTML PDF
Precipitation concentration characteristics in China during 1960—2017
LIU Xiangpei, TONG Xiaohui, JIA Qingyu, XIN Zhuohang, YANG Jianren
2021, 32(1): 10-19. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.01.002
Abstract HTML PDF
Distributed hydrological model of the Qinghai Tibet Plateau based on the hydrothermal coupling: Ⅰ: hydrothermal coupling simulation of "snow-soil-sand gravel layer" continuum
ZHOU Zuhao, LIU Yangli, LI Yuqing, WANG Pengxiang, WANG Kang, LI Jia, ZHU Yiming, LIU Jiajia, WANG Fuqiang
2021, 32(1): 20-32. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.01.003
Abstract HTML PDF
New model for water resources spatial equilibrium evaluation and its application
YANG Yafeng, GONG Shuxin, WANG Hongrui, ZHAO Ziyang, YANG Bo
2021, 32(1): 33-44. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.01.004
Abstract HTML PDF
Happy River evaluation system and its application
ZUO Qiting, HAO Minghui, JIANG Long, ZHANG Zhizhuo
2021, 32(1): 45-58. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.01.005
Abstract HTML PDF
Dynamic prediction and regulation of water resource carrying capacity: a case study on the Yellow River basin
HUANG Changshuo, GENG Leihua, YAN Bing, BIAN Jinyu, ZHAO Yuting
2021, 32(1): 59-67. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.01.006
Abstract HTML PDF
Potential role of coordinated operation of transboundary multi-reservoir system to reduce flood risk in the Lancang-Mekong River basin
HOU Shiyu, TIAN Fuqiang, LU Ying, NI Guangheng, LU Hui, LIU Hui, WEI Jing
2021, 32(1): 68-78. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.01.007
Abstract HTML PDF
Experimental study on rheological properties of soft mud in Yangtze River Estuary
JIANG Qin, CUI Li, NIE Sihang, FAN Shuming, YING Ming
2021, 32(1): 79-87. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.01.008
Abstract HTML PDF
Numerical simulation of the wave-driven solute transport in deformable seabed
LIU Xiaoli, LIU Mingzhu
2021, 32(1): 88-96. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.01.009
Abstract HTML PDF
Experimental study on sheet erosion process of loess and its suitability of hydraulic parameters on gentle slopes
HE Jijun, WANG Shuo, CAI Qiangguo, SUN Liying, LI Xueqing
2021, 32(1): 97-108. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.01.010
Abstract HTML PDF
Simulating long-term soil water balance in response to land use change in the Northern China's Loess Plateau
BAI Xiao, JIA Xiaoxu, SHAO Ming'an, ZHAO Chunlei
2021, 32(1): 109-119. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.01.011
Abstract HTML PDF
A watershed runoff yield model based on Erlang distribution water storage capacity curve
YAN Baowei, LI Zhengkun, DUAN Meizhuang, JIANG Huining, LIU Yu
2021, 32(1): 120-126. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.01.012
Abstract HTML PDF
Relationship between water salinity and vegetation distribution in the Tiaozini reclamation area
ZHAN Lucheng, MA Fenyan, CHEN Jiansheng, XIN Pei
2021, 32(1): 127-138. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.01.013
Abstract HTML PDF
Reality and problems of controlling soil water and salt in farmland
WANG Quanjiu, DENG Mingjiang, NING Songrui, SUN Yan
2021, 32(1): 139-147. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.01.014
Abstract HTML PDF
Application of Copula functions in hydrology and water resources: a state-of-the-art review
LIU Zhangjun, GUO Shenglian, XU Xinfa, XU Shichao, CHENG Jingqing
2021, 32(1): 148-159. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2021.01.015
Abstract HTML PDF