column
On Three Gorges Reservoir control water level and operating conditions in flood season
WANG Jun, GUO Shenglian
2020, 31(4): 473-480. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.04.001
Abstract HTML PDF
Influence of the impoundment of cascade reservoirs on the asynchronies of flood peak and sediment peak in the Three Gorges Reservoir
ZHANG Wei, LI Xin, REN Jinqiu, DONG Bingjiang
2020, 31(4): 481-490. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.04.002
Abstract HTML PDF
Morphological evolution and dynamic mechanics of the Jiuduansha Shoal (China) during 1959—2018
CHENG Haifeng, XIN Pei, LIU Jie, GU Fengfeng, WANG Wei, HAN Lu
2020, 31(4): 491-501. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.04.003
Abstract HTML PDF
Driving mechanism of Sanyiqiao point bar and shoal evolution in fluctuation segment of tidal current limit in lower reaches of Yangtze River
YANG Yunping, ZHENG Jinhai, ZHANG Mingjin, WANG Jianjun, ZHU Lingling
2020, 31(4): 502-513. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.04.004
Abstract HTML PDF
Dynamic geomorphological environment of large tidal channels in the South Yellow Sea and its response to human activities: a case study of Xiaomiaohong tidal channel
CHEN Kefeng, ZENG Chengjie, WANG Nairui, XU Junhui
2020, 31(4): 514-523. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.04.005
Abstract HTML PDF
Causes of local gravel deposition in gravel-sand transition of the Middle Yangtze River under clear water scour
XIONG Haibin, SUN Zhaohua, LI Ming, CHEN Li
2020, 31(4): 524-534. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.04.006
Abstract HTML PDF
Formula of movable bed roughness for the Middle Yangtze River
LIU Xin, XIA Junqiang, ZHOU Meirong, DENG Shanshan
2020, 31(4): 535-546. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.04.007
Abstract HTML PDF
Hydraulic characteristics of partially-filled flow in circular pipe
DING Falong, MAO Zeyu
2020, 31(4): 547-555. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.04.008
Abstract HTML PDF
Theoretical and experimental study on resistance characteristics of shrub vegetation distribution area
LU Yan, WANG Weixu, LU Yongjun, SONG Yuntao, YAN Dongliang
2020, 31(4): 556-564. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.04.009
Abstract HTML PDF
Experimental study on typical parameters of thin layer flow of urban underlying surface under different rainfall conditions
LIU Fei, DONG Zhandi
2020, 31(4): 565-574. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.04.010
Abstract HTML PDF
Simulation and forecast of winter runoff in medium basin of Northeast China under climate change
WANG Zilong, HE Xin, JIANG Qiuxiang, LIU Ying, SUN Jian
2020, 31(4): 575-582. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.04.011
Abstract HTML PDF
Analysis of urban design storm based on stochastic storm transposition
ZHOU Zhengzheng, LIU Shuguang, Daniel B Wright
2020, 31(4): 583-591. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.04.012
Abstract HTML PDF
Experimental study on the influence of drift flow on the propagation characteristics of wind waves in shallow lakes
GAO Ang, WU Shiqiang, WU Xiufeng, WANG Fangfang, DAI Jiangyu, SONG Kai
2020, 31(4): 592-600. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.04.013
Abstract HTML PDF
Study on the mutual feedback relation among water supply-power generation- environment of reservoir group in the upper reaches of the Yangtze River based on gradient analysis method
HE Zhongzheng, ZHOU Jianzhong, JIA Benjun, ZHANG Yongchuan
2020, 31(4): 601-610. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.04.014
Abstract HTML PDF
Effectiveness of urban inundation control system in sponge city construction
LIU Jiahong, WANG Jia, WANG Hao, MEI Chao
2020, 31(4): 611-618. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.04.015
Abstract HTML PDF
Review of sediment yield, transportation, and trap in reservoirs in Lancang-Mekong River basin
HOU Shiyu, TIAN Fuqiang, NI Guangheng
2020, 31(4): 619-628. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2020.04.016
Abstract HTML PDF