column
Change characteristics of different types of snowfall event in China's Tianshan Mountains from 1961 to 2016
QIN Yan, DING Jianli
2019, 30(4): 457-466. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.04.001
Abstract PDF
Comparative experimental observations and hydrological response in representative basins of Eastern China
WANG Qiang, XU Youpeng, WANG Yuefeng, WANG Jie, ZHOU Caiyu, FU Weijun, ZHAO Yan
2019, 30(4): 467-476. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.04.002
Abstract PDF
A method of deriving time-variant distributed unit hydrograph
KONG Fanzhe, GUO Liang
2019, 30(4): 477-484. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.04.003
Abstract PDF
Study on the effect of Dongting Lake's shrinkage on the flooding
LIU Yizhuang, YANG Shuqing, JIANG Changbo, LONG Yuannan, DENG Bin
2019, 30(4): 485-495. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.04.004
Abstract PDF
Investigation of the abrupt changes in precipitation concentration and the driving forces under the changing environment
HUANG Shengzhi, DU Meng, LI Pei, GUO Yi, WANG Lu
2019, 30(4): 496-506. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.04.005
Abstract PDF
Difference of runoff and sediment yield under various experimental conditions for the Huaibei area based on artificial rainfall simulations
WANG Zhenlong, DU Mingcheng, JIANG Cuiling, WANG Faxin, WANG Yining, ZHOU Chao
2019, 30(4): 507-514. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.04.006
Abstract PDF
An early warning model for flash floods based on random rainfall patterns
YUAN Wenlin, SONG Hanzhen, LIU Meiqi
2019, 30(4): 515-527. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.04.007
Abstract PDF
Delayed response of sedimentation in the flood seasons to the pool level of the Three Gorges Reservoir
TANG Xiaoya, TONG Sichen, XU Guangxiang, HUANG Guoxian, WANG Tao
2019, 30(4): 528-536. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.04.008
Abstract PDF
Impact of the Three Gorges Reservoir on the storage capacity of Poyang Lake
FAN Shaoying, DENG Jinyun, WANG Xiaopeng, ZHANG Ran
2019, 30(4): 537-545. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.04.009
Abstract PDF
Simulation of extreme compound coastal flooding in Shanghai
WANG Luyang, ZHANG Min, WEN Jiahong, CHONG Zhentao, YE Qinghua, KE Qian
2019, 30(4): 546-555. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.04.010
Abstract PDF
Numerical simulation of flow-sediment dynamics in wave-current bottom boundary layer: I: flow dynamics modelling
ZUO Liqin, LU Yongjun, ZHU Hao
2019, 30(4): 556-567. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.04.011
Abstract PDF
Study on the sediment initiation considering the seepage in the swash zone
CAO Zhigang, WANG Yilun, GUO Zhen, CAI Yuanqiang, LIU Haijiang
2019, 30(4): 568-580. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.04.012
Abstract PDF
Experimental investigation on set-up of irregular waves over fringing reef flat
LI Shaowu, HU Chuanyue, LIU Ye
2019, 30(4): 581-588. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.04.013
Abstract PDF
Research progress on the effect of concentrated runoff infiltration on soil and groundwater in sponge city
LI Huaien, JIA Binkai, CHENG Bo, GUO Chao, LI Jiake
2019, 30(4): 589-600. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.04.014
Abstract PDF
Research progress on consolidated silt in estuarine and coastal areas
WANG Hu, SU Li, BAI Yuchuan
2019, 30(4): 601-612. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.04.015
Abstract PDF