column
Analysis on characteristics of Chinese coastal landfall tropical cyclone activities
ZHANG Jinshan, YIN Chengtuan, ZHANG Ran, XIONG Mengjie, WANG Nairui
2018, 29(6): 759-767. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.06.001
Abstract PDF
Estimation of growing season evapotranspiration and its variation in a typical area of Horqin Sandy Land
ZHANG Shengwei, ZHANG Peng, ZHANG Rui, LIU Tingxi
2018, 29(6): 768-778. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.06.002
Abstract PDF
Estimation of areal rainfall in Yalong River basin based on geospatial factors
YUAN Dingbo, AI Ping, HONG Min, LIAO Hengli, CHEN Binbin, YUE Zhaoxin
2018, 29(6): 779-787. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.06.003
Abstract PDF
Study on effective discharge in the Lower Jingjiang River before and after construction of the Three Gorges Dam
CHEN Dong, YU Minghui, ZHU Yonghui
2018, 29(6): 788-798. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.06.004
Abstract PDF
A new method of calculating riverbed structure in mountain streams
LI Zhiwei, YAN Xu, PAN Baozhu, YU Guoan, WANG Zhaoyin
2018, 29(6): 799-809. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.06.005
Abstract PDF
Experimental study on the formation and evolution of a braided channel with ‘lotus roots’
LI Xiangyang, ZHU Lekui, CHEN Dong, LIU Meng
2018, 29(6): 810-819. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.06.006
Abstract PDF
Roughness zoning and calibration of channel cross-section based on vegetation distribution
WU Qiaofeng, CAI Yi, LIU Shuguang, CAI Wanxian
2018, 29(6): 820-827. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.06.007
Abstract PDF
Threshold standard of erosive rainfall under different underlying surface conditions in the Loess Plateau Gully Region of East Gansu, China
XIA Lu, SONG Xiaoyu, FU Na, LI Huaiyou, LI Yaolin
2018, 29(6): 828-838. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.06.008
Abstract PDF
An experimental and modeling study of water infiltration on water-repellent soil
REN Changjiang, ZHAO Yong, WANG Jianhua, GONG Jiaguo, TIAN Jiyang
2018, 29(6): 839-847. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.06.009
Abstract PDF
Experimental study on the body parameters of the two-stage stilling basin in low Froude number flow
TAN Gaowen, HAN Changhai, YU Kaiwen
2018, 29(6): 848-857. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.06.010
Abstract PDF
Preliminary analysis on movement of density current with low sediment content simulated by pseudo-chark
LI Tao, ZOU Jian, ZHANG Junhua, WANG Zilu, MA Huaibao
2018, 29(6): 858-864. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.06.011
Abstract PDF
Equivalent roughness characteristics of open-channel flows over a glass-sphere array
ZHONG Liang, LIAO Shangchao, ZHANG Jianmei, SUN Jianyun, NI Zhihui
2018, 29(6): 865-876. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.06.012
Abstract PDF
A numerical model for the cross-shore profile evolution of tidal flats based on vegetation growth and tidal processes
GONG Zheng, BAI Xuebing, JIN Chuang, ZHAO Kun, ZHOU Zeng, ZHANG Changkuan
2018, 29(6): 877-886. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.06.013
Abstract PDF
Advances and current core issues in riverscape ecology
XUE Xinghua, QIAN Hua
2018, 29(6): 887-897. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.06.014
Abstract PDF
A review on recent advances of urban rainfall intensity-duration-frequency relationships
LIU Jun, ZHOU Hong, LU Chunhui, GAO Cheng
2018, 29(6): 898-910. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.06.015
Abstract PDF