column
Estimation of permafrost ice reserves in the source area of the Yellow River using landform classification
WANG Shengting, SHENG Yu, CAO Wei, LI Jing, MA Shuai, HU Xiaoying
2017, 28(6): 801-810. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.06.001
Abstract PDF
Distribution of dried soil layers on the dividing waterline in the gully area of the Loess Plateau
DONG Shuang, LI Tongchuan, GUO Chengjiu, JIA Yuhua, JIN Shan
2017, 28(6): 811-819. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.06.002
Abstract PDF
Numerical simulation of design storm pattern effects on urban flood inundation
HOU Jingming, GUO Kaihua, WANG Zhili, JING Haixiao, LI Donglai
2017, 28(6): 820-828. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.06.003
Abstract PDF
Estimated model for spatial moment character parameters of wetted pattern under furrow irrigation infiltration
NIE Weibo, MA Xiaoyi, NIE Kunkun, FEI Liangjun
2017, 28(6): 829-838. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.06.004
Abstract PDF
Prediction model of hillslope debris flows
YU Bin, ZHU Yunbo, LIU Yang
2017, 28(6): 839-848. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.06.005
Abstract PDF
Sediment incipient motion on movable bed in rigid vegetation environment
XUE Wanyun, WU Shiqiang, WU Xiufeng, DAI Jiangyu, YANG Qianqian, WANG Fangfang
2017, 28(6): 849-857. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.06.006
Abstract PDF
A mechanics-based model of flood risk assessment and its application in a flood diversion zone
GUO Peng, XIA Junqiang, CHEN Qian, LI Na
2017, 28(6): 858-867. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.06.007
Abstract PDF
Numerical simulation of dam-break flow based on structured grids
CAO Yin, YE Yuntao, LIANG Lili, JIANG Yunzhong, ZHAO Hongli, WANG Hao, YAN Dengming
2017, 28(6): 868-878. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.06.008
Abstract PDF
Physical model test study on nature-like fishways
XU Jinchao, WANG Xiaogang, XUAN Guoxiang, ZHENG Feidong, HUANG Yue
2017, 28(6): 879-887. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.06.009
Abstract PDF
Main hydrodynamic factors identification for pollutant transport in sudden water pollution accident in Shenzhen Bay
TAO Ya, LEI Kun, XIA Jianxin
2017, 28(6): 888-897. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.06.010
Abstract PDF
Effects of discharge angles on hydrodynamics and dilution of round jets in wave environment
CHEN Yongping, SUN Pu, WANG Yana, XU Zhenshan, JIANG Dongbo, ZHANG Yuling
2017, 28(6): 898-907. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.06.011
Abstract PDF
Estuarine circulation and mechanism of mixing and stratification in the Modaomen Estuary
LYU Zijun, FENG Jiajia, GAO Xinyu, WANG Yuping, ZHANG Mengru, KONG Jun
2017, 28(6): 908-921. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.06.012
Abstract PDF
Distribution of vertical flow velocity upstream of an inverted siphon in the Middle Route of South-to-North Water Diversion Project
FU Hui, GUO Xinlei, YANG Kailin, GUO Yongxin, WANG Tao
2017, 28(6): 922-929. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.06.013
Abstract PDF
Advances in analysis of impacts of changing environments on extreme urban rainfall and drainage infrastructure
XIONG Lihua, YAN Lei, LI Lingqi, JIANG Cong, DU Tao
2017, 28(6): 930-942. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.06.014
Abstract PDF
Advances in mathematical methods of groundwater pollution source identification
WANG Jingrui, HU Litang
2017, 28(6): 943-952. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.06.015
Abstract PDF