column
Analysis of spatiotemporal characteristics of surface soil moisture across China based on multi-satellite observations
LIU Ronghua, ZHANG Ke, CHAO Lijun, WANG Qingqing, HONG Yang, TU Yong, QU Wei
2017, 28(4): 479-487. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.001
Abstract PDF
Using stable isotopes to study vapor transport of continuous precipitation in Beijing
SONG Xianfang, TANG Yu, ZHANG Yinghua, MA Ying, HAN Dongmei, BU Hongmei, YANG Lihu, LIU Fei
2017, 28(4): 488-495. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.002
Abstract PDF
Analysis of the critical relationship between the water levels of Dongting Lake and Chenglingji station
SUN Zhaohua, LI Qi, YAN Xin, LUO Fangbing
2017, 28(4): 496-506. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.003
Abstract PDF
Development and application of a compensative regulation linear programming model for reservoir flood-control
CHEN Senlin, LI Dan, TAO Xiangming, HUANG Yuhao
2017, 28(4): 507-514. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.004
Abstract PDF
Spatial variability of soil water for the entire profile in the critical zone of the Loess Plateau
QIAO Jiangbo, ZHU Yuanjun, JIA Xiaoxu, HUANG Laiming, SHAO Ming'an
2017, 28(4): 515-522. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.005
Abstract PDF
A simple estimation approach for the saturated permeability of loess in field by a double-ring infiltrometer
LIN Hungchou, PENG Jianbing, YANG Hua, JIA Shuling
2017, 28(4): 523-533. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.006
Abstract PDF
Predicting the soil-water characteristic curve from soil particle size distribution considering the film water
CHENG Donghui, CHANG Chenchao, QIAN Kang, YANG Hongbin
2017, 28(4): 534-542. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.007
Abstract PDF
Bank retreat processes and characteristics in the Jingjiang Reach after the Three Gorges Project operation
XIA Junqiang, LIN Fenfen, ZHOU Meirong, DENG Shanshan, PENG Yuming
2017, 28(4): 543-552. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.008
Abstract PDF
Role of bank erosion on the gully debris flow initiation and motion
LYU Liqun, WANG Zhaoyin, CUI Peng, XU Mengzhen
2017, 28(4): 553-563. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.009
Abstract PDF
Hydrodynamic model for steep river with transition on supercritical and subcritical flow
WU Xiaoling, XIANG Xiaohua, NIU Shuai, WANG Chuanhai
2017, 28(4): 564-570. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.010
Abstract PDF
Analysis of 1-D unsteady flow friction in open channel flows and experimental demonstration
ZHOU Junwei, BAO Weimin, SUN Yiqun, ZHANG Qian
2017, 28(4): 571-578. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.011
Abstract PDF
Experimental study on the movement of vortices in turbulent open-channel flows
CHEN Qigang, ZHONG Qiang
2017, 28(4): 579-587. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.012
Abstract PDF
Force behaviors of circular and square cylinder in internal solitary waves environment:II:numerical study
WANG Lingling, WANG Yin, WEI Gang, LU Qianyi, XU Jin, TANG Hongwu
2017, 28(4): 588-597. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.013
Abstract PDF
A new method for reconstructing velocity field in weir flow based on binocular stereovision and particle image velocimetry
CAO Liekai, BAI Ruonan, ZHONG Qiang, LI Danxun, WANG Xingkui
2017, 28(4): 598-604. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.014
Abstract PDF
Effects of Stokes drift induced by regular waves on pollutant transport
REN Chunping, BAI Yuchuan
2017, 28(4): 605-613. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.015
Abstract PDF
Laboratory study of wave transformation and wave-induced setup over reef islands under the effect of tidal current
YAO Yu, TANG Zhengjiang, DU Ruichao, JIANG Changbo
2017, 28(4): 614-621. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.016
Abstract PDF
A review of water resources big data
CHEN Junfei, DENG Menghua, WANG Huimin
2017, 28(4): 622-631. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.017
Abstract PDF
Advances in hydrological experiment
WU Lei, XU Youpeng, WANG Yuefeng, XU Yu, LIN Zhixin
2017, 28(4): 632-640. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2017.04.018
Abstract PDF