column
Evaluation of TRMM 3B42V7 at the basin scale over mainland China
LIU Shaohua, YAN Denghua, WANG Hao, LI Chuanzhe, QIN Tianling, WENG Baisha, XING Ziqiang
2016, 27(5): 639-651. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.001
Abstract PDF
A method for deriving the river network flow concentration parameter Cs of the Xin'anjiang model
LI Zhijia, LIANG Ke, KAN Guangyuan, LI Qiaoling, YAO Cheng, ZHANG Ke
2016, 27(5): 652-661. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.002
Abstract PDF
Rock interbed containment effect on infiltration processes in purple soil regions
LI Xueyin, LI Zhaoxia, WANG Tianwei, CAI Chongfa, WANG Xiaoyan, SONG Jing
2016, 27(5): 662-669. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.003
Abstract PDF
Land use change affects groundwater recharge in the Changwu Loess Tableland of China
CHENG Liping, LIU Wenzhao, LI Zhi, HAN Xiaoyang
2016, 27(5): 670-678. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.004
Abstract PDF
Effects of gullies on the spatiotemporal variability of soil-water under different vegetation types on the Loess Plateau
ZHANG Chencheng, SHAO Ming'an, WANG Yunqiang, JIA Xiaoxu
2016, 27(5): 679-686. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.005
Abstract PDF
Effects of the coarse sediment movement in the flood on Inner Mongolia Reach of Yellow River in 2012
LI Ziwen, QIN Yi, CHEN Xingxing, WANG Wenhai, WU Qiuqin
2016, 27(5): 687-695. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.006
Abstract PDF
Spatial patterns of surface soil moisture and hydro-physical properties in Lijiang River watershed
YAO Yuefeng, HE Chengxin, ZENG Danjuan, ZHOU Cuiming, MO Ling, HUANG Yuqing, XU Guangping
2016, 27(5): 696-704. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.007
Abstract PDF
A physical-based model of individual step-pool stability with grain collision
ZHANG Chendi, LI Zhiwei, WANG Zhaoyin
2016, 27(5): 705-715. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.008
Abstract PDF
Experimental study of retrogressive erosion efficiency evaluation in Xiaolangdi Reservoir model
LI Tao, ZHANG Junhua, XIA Junqiang, MA Huaibao, GAO Guoming, WANG Zenghui
2016, 27(5): 716-725. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.009
Abstract PDF
Analysis of the sedimentation in the Three Gorges Reservoir based on the sediment carrying capacity
LI Wenjie, LI Na, YANG Shengfa, WANG Tao
2016, 27(5): 726-734. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.010
Abstract PDF
Sorting of sand grains around submarine pipelines under the oblique wave
CHENG Yongzhou, LU Xianhe, YI Lei, HU Youchuan, LI Xiaochao
2016, 27(5): 735-742. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.011
Abstract PDF
Experimental investigation on the lateral contraction spillway and its key parameters determination
CHEN Huayong, LIU Jinfeng, ZHAO Wanyu
2016, 27(5): 743-750. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.012
Abstract PDF
Hydro-geometric relation of tidally-influenced channels downstream of floodgates along muddy coasts
LU Qian, GONG Zheng, ZHOU Zeng, ZHANG Changkuan
2016, 27(5): 751-762. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.013
Abstract PDF
Risk assessment of trivariate flood based on asymmetric Archimedean Copulas
CHEN Zisheng, HUANG Qiang, LIU Zengmei
2016, 27(5): 763-771. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.014
Abstract PDF
Progress on socio-hydrology
LU Zhixiang, Yongping Wei, FENG Qi, XIAO Honglang, CHENG Guodong
2016, 27(5): 772-783. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.015
Abstract PDF
A review of cross-shore migration of nearshore sandbar
HU Rijun, WU Jianzheng, PING Dong, MA Fang, ZHU Longhai
2016, 27(5): 784-791. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.016
Abstract PDF
,
2016, 27(5): 792-792. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.05.017
Abstract PDF