column
Spatial and temporal patterns of precipitation variability over mainland China:I: Climatology
REN Guoyu, ZHAN Yunjian, REN Yuyu, CHEN Yu, WANG Tao, LIU Yanju, SUN Xiubao
2015, 26(3): 299-310. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.03.001
Abstract PDF
Calculation methods for sediment load and deposition volume in the Inner Mongolia reach of the Yellow River
WU Baosheng, LIU Kejing, SHEN Hongbin, ZHOU Liyan
2015, 26(3): 311-321. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.03.002
Abstract PDF
A fully coupled numerical simulation for surface runoff and soil water movement
ZHU Lei, TIAN Juncang, SUN Xiaolei
2015, 26(3): 322-330. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.03.003
Abstract PDF
Rules of the dynamic water-heat-salt transfer in soil of Horqin meadow during freezing and thawing period
LIU Xiaoyan, LIU Qiaoling, LIU Tingxi, DUAN Limin, YUE Cuitong
2015, 26(3): 331-339. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.03.004
Abstract PDF
A study of substitutability of TRMM remote sensing precipitation for gauge-based observation in Ganjiang River basin
TANG Guoqiang, LI Zhe, XUE Xianwu, HU Qingfang, YONG Bin, HONG Yang
2015, 26(3): 340-346. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.03.005
Abstract PDF
Research on the 10-minute rainfall prediction model for debris flows
YU Bin, ZHU Yuan, WANG Tao, ZHU Yunbo
2015, 26(3): 347-355. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.03.006
Abstract PDF
A real-time probabilistic channel flood forecasting model and application based on particle filters
XU Xingya, FANG Hongwei, ZHANG Yuefeng, LAI Ruixun, HUANG Lei, LIU Xiaobo
2015, 26(3): 356-364. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.03.007
Abstract PDF
Free-water storage error correction based on dynamic system response in flood forecasting
BAO Weimin, QUE Jiajun, LAI Shanzheng, SI Wei
2015, 26(3): 365-371. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.03.008
Abstract PDF
Numerical simulation of confluence flow structure between Jialing River and Yangtze River
WANG Xiekang, ZHOU Sufen, YE Long, WANG Haizhou
2015, 26(3): 372-377. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.03.009
Abstract PDF
Formation and development process of inland river delta deposition
LIU Fei, ZHANG Xiaofeng, DENG Anjun
2015, 26(3): 378-387. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.03.010
Abstract PDF
A new exponent profile for the equilibrium suspended sediment
SONG Zhiyao, CHENG Chen
2015, 26(3): 388-395. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.02.016
Abstract PDF
Velocity distribution of nonuniform flow on the stoss side over dunes
MA Dianguang, DONG Weiliang, XU Junfeng
2015, 26(3): 396-403. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.02.017
Abstract PDF
Application of groundwater level data to data assimilation for unsaturated flow
SHI Liangsheng, ZHANG Qiuru, SONG Xuehang, FANG Xudong
2015, 26(3): 404-412. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.03.011
Abstract PDF
Improved quantum-behaved particle swarm optimization and its application in optimal operation of hydropower stations
FENG Zhongkai, LIAO Shengli, NIU Wenjing, SHEN Jianjian, CHENG Chuntian, LI Zehong
2015, 26(3): 413-422. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.03.012
Abstract PDF
Impact on Dongting Lake channel caused by the change of flow and sediment environment after Three Gorges Project impoundment
ZHANG Ming, FENG Xiaoxiang, LIU Zhe, LI Weijuan
2015, 26(3): 423-431. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.03.013
Abstract PDF
Current status and problems of non-point source pollution load calculation in China
LIU Zhuang, CHAO Jianying, ZHANG Li, XIE Yufeng, ZHUANG Wei, HE Fei
2015, 26(3): 432-442. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.03.014
Abstract PDF
Conceptual discrimination on the urban water security under the perspective of non-traditional security
CHEN Junting, XU Jiangang, XU Youpeng
2015, 26(3): 443-450. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2015.03.015
Abstract PDF