column
Multi-objective optimization for conceptual hydrological models
GUO Jun, ZHOU Jian-zhong, ZHOU Chao, WANG Guang-qian, ZHANG Yong-chuan
2012, 23(4): 447-456. DOI: CNKI:32.1309.P.20120614.2158.005
Abstract PDF
Impacts of different resolution DEMs on terrain characteristic parameters
LIN Sheng-pan, JING Chang-wei, MOORE Nathan, WU Jia-ping
2012, 23(4): 457-463. DOI: CNKI:32.1309.P.20120614.2158.004
Abstract PDF
On spatial and temporal variation of land surface moisture in Northern Tibetan
FU Xin, SONG Chun-qiao, ZHONG Xin-ke
2012, 23(4): 464-474. DOI: CNKI:32.1309.P.20120614.2158.002
Abstract PDF
On spatial-temporal dynamics of precipitation in global mid-low latitudes from 1998 to 2010
CHANG Yuan-yong, HOU Xi-yong, WU Ting, YU Liang-ju
2012, 23(4): 475-484. DOI: CNKI:32.1309.P.20120614.2158.009
Abstract PDF
Impact of the pre-release from Three Gorges Reservoir on flood control in Poyang Lake using a copula-based approach
LIANG Zhong-min, GUO Yan, HU Yi-ming, TANG Chun-yi
2012, 23(4): 485-492. DOI: CNKI:32.1309.P.20120614.2158.008
Abstract PDF
Streamflow annual distribution and its influencing factors in Dongjiang River, South China
TU Xin-jun, CHEN Xiao-hong, ZHANG Qiang, LI Ning
2012, 23(4): 493-501. DOI: CNKI:32.1309.P.20120614.2158.007
Abstract PDF
Quantitative effects of hydro-dynamic parameters on abrasion extent aggregates by overland flow
WANG Jun-guang, LI Zhao-xia, CAI Chong-fa, WANG Yu-hua, ZHANG Guo-biao, MA Ren-ming
2012, 23(4): 502-508. DOI: CNKI:32.1309.P.20120501.1617.012
Abstract PDF
Effects of the heterogeneity of multiple correlated random parameters on solute transport
SHI Xiao-qing, WU Ji-chun, WU Jian-feng, JIANG Bei-lei, XU Hong-xia
2012, 23(4): 509-515. DOI: CNKI:32.1309.P.20120614.2158.001
Abstract PDF
Discriminant analysis for earth-rock dams’ stability under the condition of exceeding standard flood
LI Yun, WANG Xiao-gang, ZHU Long, XUAN Guo-xiang, LIU Huo-jian
2012, 23(4): 516-522. DOI: CNKI:32.1309.P.20120614.2251.018
Abstract PDF
Three-dimensional numerical simulation of bend flow based on the multi-relaxation times lattice Boltzmann method
DING Quan-lin, WANG Ling-ling, WANG De-guan, FANG Zheng
2012, 23(4): 523-528. DOI: CNKI:32.1309.P.20120614.2251.017
Abstract PDF
Risk assessment of groundwater contamination based on stochastic collocation method
SHI Liang-sheng, TANG Yun-qing, YANG Jin-zhong
2012, 23(4): 529-538. DOI: CNKI:32.1309.P.20120614.2251.016
Abstract PDF
Estimating groundwater discharge into Minjiang River estuary based on stable isotopes deuterium and oxygen-18
ZHANG Bin, GUO Zhan-rong, GAO Ai-guo, YUAN Xiao-jie, LI Kai-pei, MA Zhi-yong
2012, 23(4): 539-548. DOI: CNKI:32.1309.P.20120614.2251.019
Abstract PDF
In-situ and satellite observations of water quality in the Techi Reservoir
CHANG Kuo-wei
2012, 23(4): 549-554. DOI: CNKI:32.1309.P.20120501.1617.006
Abstract PDF
On the total nitrogen balance and water quality controllable target in Taihu Lake
HU Kai-ming, PANG Yong, WANG Hua
2012, 23(4): 555-562. DOI: CNKI:32.1309.P.20120501.1617.003
Abstract PDF
Suitable scale of oasis in Keriya River basin, Xinjiang
LING Hong-bo, XU Hai-liang, LIU Xin-hua, ZHANG Qing-qing, FU Jin-yi, BAI Yuan
2012, 23(4): 563-568. DOI: CNKI:32.1309.P.20120614.2251.014
Abstract PDF
Eco-hydrological impacts of urbanization
SUN Yan-wei, WANG Wen-chuan, WEI Xiao-mei, POMEROY C A, WANG Fu-qiang
2012, 23(4): 569-574. DOI: CNKI:32.1309.P.20120614.2251.013
Abstract PDF
Reliability problem of extreme value statistical inference for hydrology and meteorology
DONG Shuang-lin
2012, 23(4): 575-580. DOI: CNKI:32.1309.P.20120614.2251.012
Abstract PDF
Research advances in optimized design of water ecological shelter zones width
SHAN Nan, RUAN Xiao-hong, FENG Jie
2012, 23(4): 581-589. DOI: CNKI:32.1309.P.20120614.2250.011
Abstract PDF
Preliminary theoretical framework of water resources operation based on initial two-dimensional water rights in a basin
WANG Zong-zhi, ZHANG Ling-ling, WANG Yin-tang, JIN Ju-liang, CHENG Liang
2012, 23(4): 590-598. DOI: CNKI:32.1309.P.20120614.2250.010
Abstract PDF