column
Evaluation on the influence of natural climate variability in assessing climate change impacts on water resources: Ⅰ.Model and methodology in baseline period
LIU Yan-li, ZHANG Jian-yun, WANG Guo-qing, LIU Jiu-fu, HE Rui-min, WANG Hong-jie, JIN Jun-liang
2012, 23(2): 147-155. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2003.010
Abstract PDF
Evaluation on the influence of natural climate variability in assessing climate change impacts on water resources: Ⅱ.Application in future climate
LIU Yan-li, ZHANG Jian-yun, WANG Guo-qing, LIU Jiu-fu, HE Rui-min, WANG Hong-jie, JIN Jun-liang
2012, 23(2): 156-162. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2003.011
Abstract PDF
Drainage network and fluvial morphology features of Yarlung Tsangpo River under the impact of neotectonic movement
YU Guo-an, WANG Zhao-yin, LIU Le, HUANG He-qing, GONG Tong-liang
2012, 23(2): 163-169. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2003.012
Abstract PDF
Automatic modeling and visual analysis of fluvial evolution in virtual environment
YE Yun-tao, JIANG Yun-zhong, LIANG Li-li, WANG Hao
2012, 23(2): 170-178. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2003.013
Abstract PDF
A cusp catastrophe model for alluvial channel stability
XIAO Yi, SHAO Xue-jun, ZHOU Jian-yin
2012, 23(2): 179-185. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2003.014
Abstract PDF
Synchronous asynchronous encounter analysis of multiple hydrologic regions based on 3 D copula function
XIE Hua, LUO Qiang, HUANG Jie-sheng
2012, 23(2): 186-193. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2003.015
Abstract PDF
A distributed numerical rainfall-runoff model combined with snowmelt module
HUANG Jin-bai, WANG Bin, HINOKIDANI Osamu, YAMAMOTO Shinichi
2012, 23(2): 194-199. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2003.016
Abstract PDF
Uncertainty analysis for spatial prediction of soil saturated hydraulic conductivity
LIAO Kai-hua, XU Shao-hui, WU Ji-chun, SHI Xiao-qing
2012, 23(2): 200-205. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2003.017
Abstract PDF
Experimental study of relative permeability-saturation-pressure models for two-phase oil-water flow in porous media
DOU Zhi, ZHOU Zhi-fang, LI Zhao-feng
2012, 23(2): 206-213. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2003.018
Abstract PDF
Coupled one- and two-dimensional numerical modeling of levee-breach flows using the Godunov method
JIANG Xiao-ming, LI Dan-xun, WANG Xing-kui
2012, 23(2): 214-221. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.019
Abstract PDF
3 D numerical modeling of local scour processes around spur dikes in tidal rivers
ZHANG Xin-zhou, DOU Xi-ping, WANG Xiang-ming, WANG Hui-min, ZHAO Xiao-dong, XU Xue-song
2012, 23(2): 222-228. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2002.001
Abstract PDF
Experimental study of shallow flow hydraulics on a hillslope under artificial rainfall conditions
ZHANG Kuan-di, WANG Guang-qian, LÜ Hong-xing, WANG Zhan-li, Liu Jun-e
2012, 23(2): 229-235. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2002.002
Abstract PDF
Influence of additional resistances on numerical simulation of 2 D flow at river channel confluences
YANG Qing-yuan, ZHOU Su-fen, LU Wei-zhen, WANG Xie-kang
2012, 23(2): 236-242. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2002.003
Abstract PDF
Experimental study of the fluctuating pressure on pervious slab in stilling basin under jet flow from tail-flaring piers
LIU An-fu, YANG Min, LI Hui-ping, DONG Tian-song
2012, 23(2): 243-248. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2002.004
Abstract PDF
Critical stress profile for incipient sediment motion on muddy shoals
PANG Qi-xiu, BAI Yu-chuan, YANG Hua, ZHANG Rui-bo, JIA Zhi-bo
2012, 23(2): 249-255. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2002.005
Abstract PDF
Effect of wave-induced seepage force on incipient sediment motion
CHENG Yong-zhou, JIANG Chang-bo, PAN Yun, LI Qin-feng
2012, 23(2): 256-262. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2002.006
Abstract PDF
Assessment of submarine groundwater discharge into the Wuyuan bay via continuous Radon-222 measurements
GUO Zhan-rong, LI Kai-pei, YUAN Xiao-jie, ZHANG Bin, MA Zhi-yong
2012, 23(2): 263-270. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2002.008
Abstract PDF
Uncertainty and sensitivity analysis of large shallow lake hydrodynamic models
LI Yi-ping, TANG Chun-yan, YU Zhong-bo, ACHARYA Kumud
2012, 23(2): 271-277. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2002.009
Abstract PDF
Research advances in effects of climate change and human activities on hydrology
DONG Lei-hua, XIONG Li-hua, YU Kun-xia, LI Shuai
2012, 23(2): 278-285. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2005.020
Abstract PDF
Advances in morphodynamics of estuarine and coastal mudflats
HOU Qing-zhi, LU Yong-jun, WANG Jian, JI Rong-yao, WANG Yan-hong, LU Yan
2012, 23(2): 286-294. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2005.021
Abstract PDF