column
Framework and Design of the Yangtze River Flood Control Decision Support System
Hu Siyi, Song Dedun, Wu Yongxiang, Cui Xinmin, Zou Ying, Shen Fuxin, Wang Yintang, Dai Xing
1996, 7(4): 283-294.
Abstract PDF
Yangtze River Flood Control Decision Support System——Flood Control Decision Risk Analysis
Zhu Yuansheng, Shen Fuxin, Huang Zhenping, Liu Zhizhong, Huang Daoxi
1996, 7(4): 295-304.
Abstract PDF
1996, 7(4): 304-304.
Abstract PDF
Yangtze River Flood Control Decision Support System——Total Control Management and Interactive User Interface
Wu Yongxiang, Dai Xing
1996, 7(4): 305-312.
Abstract PDF
Yangtze River Flood Control Decision Support System——Flood Control Decision Case Management System
Wu Yongxiang, Dai Xing
1996, 7(4): 313-318.
Abstract PDF
Yangtze River Flood Control Decision Support System——Database and Information Query System
Cui Xinmin, Xu Xiaomin, Huang Ju
1996, 7(4): 319-325.
Abstract PDF
Yangtze River Flood Control Decision Support System——Flood Control Knowledge Base Subsystem
Zou Ying, Jin Guanseng
1996, 7(4): 326-330.
Abstract PDF
Real-Time Optimal Operation Models for the Three-Gorge-Reservoir-Centered Yangtze River Flood Control System
Tan Peilun
1996, 7(4): 331-335.
Abstract PDF
Flow Modelling of the Middle Yangtze River Dongting Lake Flood Control System——Ⅰ.Modelling Procedures and Basic Algorithms
Tan Weiyan, Hu Siyi, Wang Yintang, Xu Chenglong, Zhong Zhiyu, Hu Weizhong
1996, 7(4): 336-345.
Abstract PDF
Flow Modelling of the Middle Yangtze River-Dongting Lake Flood Control System——Ⅱ Model Building, Calibration and Verification
Hu Siyi, Wang Yintang, Tan Weiyan, Zhong Zhiyu, Xu Chenglong, Hu Weizhong
1996, 7(4): 346-353.
Abstract PDF
Hydrologic Flood Routing Model for the Middle and Lower Yangtze River
Zhong Ziyu, Xu Chenglong, Hu Weizhong
1996, 7(4): 354-360.
Abstract PDF
Analysis and Calculation of Diversion Risk
Chen Fenglan, Wang Changxin
1996, 7(4): 361-366.
Abstract PDF
Study on the Water Resources Assessment Indexes System
Zuo Dongqi, Dai Shusheng, Yuan Ruhua, Li Hongye, Rui Xiaofang
1996, 7(4): 367-374.
Abstract PDF
,
1996, 7(4): 375-380.
Abstract PDF